Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zasady rekrutacji słuchaczy Seminarium Doktoranckiego

Rekrutacja Słuchaczy Seminarium Doktoranckiego ma charakter konkursowy.

Celem postępowania konkursowego jest ocena predyspozycji i przygotowania Kandydata do aktywnego uczestnictwa w Seminarium Doktoranckim i następnie podjęcia pracy nad rozprawą doktorską. Uczestnikami Seminarium mogą zostać absolwenci następujących kierunków: „prawo”, „administracja”, „bezpieczeństwo wewnętrzne”, posiadający tytuł zawodowy magistra.

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w Seminarium Doktoranckim składa podanie (kwestionariusz) do Rektora z określeniem obszaru tematycznego rozprawy doktorskiej  odpowiadającego zainteresowaniom naukowym Kandydata. 

Do podania należy dołączyć:
  1. Kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginały do wglądu)
  2. Życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz ewentualnie pracy naukowej
  3. Jedną aktualną kolorową fotografię (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 45x35 mm)
Do podania można dołączyć:
  • rekomendację promotora pracy magisterskiej lub innego pracownika naukowego,
  •  informację zawierającą charakterystykę zainteresowań naukowych oraz przewidywanego projektu naukowo - badawczego (do 5 stron),
  • wykaz publikacji.
Ostatecznym terminem składania podań jest dzień 31 października 2024 r.

Dokumenty należy składać:
  1. osobiście w Bibliotece WSPiA (w godzinach otwarcia Biblioteki),
  2. pocztą wysyłając na adres: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa - BIBLIOTEKA, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów.
Rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi Kandydatami, którzy złożyli wymagane dokumenty odbędą się w drugiej połowie listopada 2024 r.

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Decyzję w sprawie zakwalifikowania Kandydata do udziału w Seminarium Doktoranckim podejmuje Komisja Kwalifikacyjna po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych.

Od decyzji Komisji służy odwołanie do Rektora WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Uczestnictwo w Seminarium jest płatne.

W roku akad. 2024/2025 opłata wynosi 5700 zł. Istnieje możliwość wpłat semestralnych lub miesięcznych.

W kolejnych latach uczestnictwa w Seminarium opłata może wzrosnąć jedynie o oficjalny wskaźnik inflacji.

W ramach „programu lojalnościowego” prawo do 30% zniżki w opłacie za uczestnictwo w Seminarium mają absolwenci WSPiA, którzy ukończyli studia I stopnia i II stopnia lub jednolite magisterskie w WSPiA (zrealizowali w WSPiA pełny cykl kształcenia).