Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Program Tematów Zamawianych GRADUShub

Centrum Karier, Kształcenia Praktycznego i Edukacji Dodatkowej w kontakcie z instytucjami zewnętrznymi wdraża Program „tematów zamawianych” w ramach prac dyplomowych GRADUShub.

Program tematów zamawianych polega na wskazywaniu przez instytucję problemu, który może być rozwiązany w formie pracy dyplomowej.

Promotor sprawuje wówczas opiekę nad seminarzystą, tak aby zgłoszony problem instytucji przyjął formę badań w dysertacji naukowej. Praca studencka aktywnie przyczynia się do rozwiązania problemu zaistniałego w instytucji.

×

 

Oferta uczestnictwa w Projekcie GRADUShub dla instytucji

 

Kierujemy do Państwa propozycję wejścia z nami we współpracę w ramach Projektu Tematów Zamawianych GRADUShub.

Program polega wzajemnej współpracy WSPiA oraz instytucji w zakresie tworzenia prac dyplomowych przez studentów naszej Uczelni.

Jeśli Państwa instytucja zdiagnozowała potencjalny obszar badawczy, może on zostać podjęty przez studenta WSPiA jako praca dyplomowa. Rozwiązanie to dostarczy Państwu odpowiedzi na nurtujące pytania, a nasi studenci otrzymają wartościowe pole do badań empirycznych.

Student, w ramach pracy nad dysertacją prowadzi w różnych formach badania naukowe. Rezultatem jego pracy będzie więc raport poparty działaniami empirycznymi. Więcej o pracach empirycznych w ramach seminariów dyplomowych tutaj.

 

Proponowany przez nas schemat współpracy:

Schemat oferty GRADUShub

 

 

Zainteresowana Instytucja zgłasza do Centrum Karier, Kształcenia Praktycznego i Edukacji Dodatkowej (CKKPiED) chęć wzięcia udziału w programie i określa problematykę, która będzie podstawą pracy dyplomowej.

CKKPiED zgłasza problematykę Promotorom, a ci określają chęć jej podjęcia w ramach seminariów dyplomowych. Wybrany/ni Promotor/Promotorzy wraz z przedstawicielami Instytucji precyzują na podstawie zgłoszonej tematyki konkretny temat/tematy pracy/prac. Tematy są ogłaszane studentom. Student wybiera temat, następnie, w ramach praktyk dyplomowych współpracuje z instytucją w ramach działań empirycznych związanych z pisaniem pracy dyplomowej. Po obronie pracy dyplomowej Uczelnia przekazuje Instytucji opracowaną problematykę.

W rezultacie otrzymujecie Państwo rzetelnie opracowaną problematykę badawczą oraz przyczyniacie się Państwo do zdobycia doświadczenia badawczego przez naszych studentów.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w programie, prosimy o kontakt ced@wspia.eu

 Pomożemy Państwu ubrać zgłaszany problem w temat badawczy.

 

Przykładowe obszary badawcze realizowane obecnie w ramach seminariów dyplomowych w WSPiA:

Administracja:

 • Organizacja i funkcjonowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych.
 • Zarzadzanie kryzysowe w organach administracji samorządowej.
 • Procedury działania formacji mundurowych w sytuacjach kryzysowych.
 • Metodologia przygotowania i prowadzenia szkoleń obronnych.
 • Konstytucyjne zadania administracji publicznej.
 • Naczelne i terenowe organy administracji państwowej.
 • Organy kontroli i ochrony prawa.
 • Społeczeństwo obywatelskie i państwo prawa.
 • Standardy etyczne w administracji publicznej.
 • Wpływ nowych technologii na prawo i działanie administracji.
 • Zadania  administracji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
 • Zasada podziału władzy w praktyce III RP.
 • Prawne konsekwencje wojny w Ukrainie.
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw.
 • Finansowanie działalności przedsiębiorstw.
 • Banki i usługi bankowe.
 • Ubezpieczenia i usługi ubezpieczeniowe.
 • Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych.
 • Finansowanie skutków ryzyka.
 • Fundusze UE i ich wpływ na działalność jednostek terytorialnych.
 • Finanse gospodarstw domowych.
 • Inne do uzgodnienia, związane z szeroko rozumianą problematyką finansową.
 • Ustrój podmiotów administracji publicznej, organizacja i sposób funkcjonowania organów i jednostek administracyjnych, zadania i kompetencje organów, formy działania organów
 • Organizacja i funkcjonowanie wybranych instytucji sektora publicznego i niepublicznego.
 • Działalność wybranego organu w wybranym przedziale czasowym.
 • Sposoby realizacji zadań publicznych na wybranych przykładach.

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 • Zjawisko nielegalnej migracji i uchodźstwa jako współczesny problem na tle terroryzmu.
 • Bezpieczeństwo w kontekście wojny rosyjsko ukraińskiej. 
 • Pełny zakres nauk penalnych (prawo karne materialne, prawo karne procesowe, wykroczenia, prawo karne skarbowe, kryminologia).
 • System organów bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Zarządzanie państwem w sytuacjach kryzysowych.
 • Konstytucyjna regulacja instytucji stanu nadzwyczajnego w Polsce i innych współczesnych państwach europejskich.
 • Status prawny Sił Zbrojnych w świetle Konstytucji RP.
 • Konstytucyjne prawa i wolności człowieka i obywatela.
 • Kompetencje Prezydenta i Rady Ministrów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa.
 • Pozycja prawna cudzoziemca, azylanta i uchodźcy.
 • Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Obrona ojczyzny jako konstytucyjny obowiązek obywatela RP.
 • Prawne konsekwencje wojny w Ukrainie.
 • System Bezpieczeństwa Państwa
 • Siły zbrojne
 • Operacja wsparcia pokoju
 • Terroryzm
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Przestępczość gospodarcza (m.in. przestępczość bankowa, ubezpieczeniowa, podatkowa, farmaceutyczna, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, pranie pieniędzy).
 • Cyberbezpieczeństwo.
 • Cyberprzestępczość.
 • Policja (m.in. rola i zadania Policji, czynności policyjne)
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.
 • Przestępczość zorganizowana i transgraniczna.
 • Przestępstwa kryminalne.
 • Zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym.
 • Ekspertyzy technicznokryminalistyczne (daktyloskopijna, mechanoskopijna, fonoskopijna, graficznoporównawcza i in.).
 • Taktyka czynności dowodowych (przesłuchania świadka lub podejrzanego, oględzin miejsca, przeszukania, konfrontacji, okazania i in.).
 • Kryminalistyczna i kryminologiczna problematyka wybranych kategorii przestępczości lub typów przestępstw (np. przestępczość zorganizowana, narkotykowa, korupcyjna, z użyciem przemocy i in. - przyczyny,  modus operandi sprawców, wykrywanie i zwalczanie).
 • Patologie społeczne – przejawy, uwarunkowania i skutki (narkomania, alkoholizm, subkultury dewiacyjne i in.)
 • Agresja i autoaogresja – przyczyny i sposoby przeciwdziałania.
 • Ofiara przestępstwa jako przedmiot badań wiktymologii kryminalnej i kryminalistyki (typologia ofiar, podatność na pokrzywdzenie, rola ofiary w ściganiu sprawcy przestępstwa).
 • Przeciwdziałanie przestępczości ( zapobieganie powrotności do przestępstwa, profilaktyka przestępczości nieletnich, resocjalizacja).
 • Funkcjonowanie służb powołanych do ochrony bezpieczeństwa publicznego – zadania z zakresu wykrywania i gromadzenia dowodów przestępstw.
 • Rodzina jako środowisko wychowawcze jednostki – dysfunkcje rodziny a przestępczość nieletnich, przemoc domowa.
 • Wykrywanie przestępstw i ich sprawców – źródła informacji o przestępstwie, rodzaje czynności kryminalistycznych (procesowych i operacyjnych) podejmowanych w celu ujawnienia przestępstwa i ustalenia sprawcy.
 • Organizacja i funkcjonowanie wybranych podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego (służb, inspekcji, straży).
 • Działalność wybranej służby/inspekcji/straży w wybranym przedziale czasowym.
 • Sposoby realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego na wybranych przykładach.
 • Odpowiedzialność karna za treści umieszczane w mediach społecznościowych
 • Prawo karne a sztuczna inteligencja (Chatbot)
 • Przestępstwa popełniane w grach komputerowych on-line
 • Odpowiedzialność karna w sporcie
 • Handel ludźmi w świetle polskiego prawa karnego
 • Przestępstwo stalkingu w polskim prawie karnym
 • Przestępczość przeciwko prawom autorskim oraz innym prawom własności intelektualnej 
 • Memy w ujęciu polskiego prawa karnego

 

Prawo

 • Pełny zakres nauk penalnych (prawo karne materialne, prawo karne procesowe, wykroczenia, prawo karne skarbowe, kryminologia).
 • Ustrój organów administracji publicznej, formy działania administracji, instytucje materialnego prawa administracyjnego
 • Odpowiedzialność karna za treści umieszczane w mediach społecznościowych
 • Prawo karne a sztuczna inteligencja (Chatbot)
 • Cyberbezpieczeństwo. 
 • Przestępczość zorganizowana w Polsce
 • Przestępstwa popełniane w grach komputerowych on-line
 • Odpowiedzialność w sporcie
 • Handel ludźmi w świetle polskiego prawa karnego
 • Przestępstwo stalkingu w polskim prawie karnym
 • Przestępczość przeciwko prawom autorskim oraz innym prawom własności intelektualnej 
 • Memy w ujęciu polskiego prawa karnego

 

Zarządzanie

 • Wyzwania współczesnych przedsiębiorstw na polu zarządzania
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Kompetencje i zadania administracji publicznej po wprowadzeniu jednego ze stanów nadzwyczajnych.
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa.