Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Studia I stopnia

Wyróżnia nas nowatorski system kształcenia praktycznego, w ramach którego jesteśmy prekursorami innowacyjnych metod wyposażania studenta w umiejętności praktyczne. Przygotowujemy dla każdego studenta indywidualny program kształcenia praktycznego, łączący praktyki zawodowe z zajęciami praktycznymi. Dzięki temu nasi absolwenci są cenieni przez pracodawców jako doskonale przygotowani fachowcy, zdolni do samodzielnego wykonywania powierzonych obowiązków, bez potrzeby dodatkowych szkoleń po zakończeniu studiów.

Ścieżka pierwsza - studenci odbywają praktyki zawodowe w instytucjach i podmiotach gospodarczych związanych z wybraną specjalnością studiów m.in.:

 • administracja publiczna: urzędy miasta, urzędy gminy, urzędy skarbowe, izby skarbowe, starostwa, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, agencje rynku rolnego;
 • samorząd terytorialny: urzędy miasta, urzędy gminy, urzędy skarbowe, izby skarbowe, starostwa, urzędy marszałkowskie;
 • e–administracja: urzędy obsługujące organy administracji publicznej – rządowej i samorządowej, jednostki organizacyjne aparatu skarbowego – urzędy skarbowe, izby skarbowe, jednostki organizacyjne podmiotów leczniczych;
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego: wojsko polskie, policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, straż pożarna;
 • administrowanie firmą: przedsiębiorstwa, banki, spółki, urzędy skarbowe, izby skarbowe;
 • finanse i rachunkowość w procesie administrowania i gospodarowania: biura rachunkowe, regionalne izby obrachunkowe, przedsiębiorstwa;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi: firmy zajmujące się doradztwem personalnym, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą;
 • organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja: domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy dziecka, policyjne izby dziecka, sądy rodzinne, sądy okręgowe – wydziały penitencjarne, komendy wojewódzkie i powiatowe policji, zakłady karne;
 • zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami, biura zarządców nieruchomościami, urzędy miasta, urzędy gminy, starostwa;
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury: sądy powszechne, wojewódzkie sądy administracyjne, samorządowe kolegia odwoławcze, prokuratury, kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne;
 • administracja celna i skarbowa: urzędy celne, izby celne, składy celne, urzędy skarbowe, izby skarbowe.

Równolegle z odbywaniem praktyk studenci uczestniczą w pracowniach praktycznych, które prowadzą opiekunowie z instytucji i podmiotów gospodarczych przyjmujących studentów na praktykę.
Na studiach stacjonarnych dni odbywania praktyk są wolne od innych zajęć dydaktycznych i poświęcone wyłącznie praktykom.

Ścieżka druga – praktyczne formy i treści zajęć dydaktycznych: studenci nabywają i doskonalą umiejętności poprzez uczestniczenie w zajęciach praktycznych na Uczelni. Składają się na nie warsztaty z wiodących przedmiotów (m.in. prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, finanse publiczne i prawo finansowe, prawo cywilne), polegające na przykład na symulowanych rozprawach sądowych, analizie aktów prawnych  - służącej przygotowaniu decyzji administracyjnych oraz wykładni przepisów prawnych itp.

Ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego: służy zebraniu materiału empirycznego pomocnego w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Ścieżka czwarta – staże zawodowe: aktywnym studentom Uczelnia, w miarę możliwości, będzie starała się umożliwić odbywanie staży w instytucjach współpracujących z WSPiA.

Ścieżka piąta – alternatywne formy kształcenia: studenci będą mogli zdobywać doświadczenie m.in. poprzez działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, aktywny udział w Dniu Nowoczesnej Administracji, w Klinice Administracji – udzielanie pomocy prawnej osobom, których nie stać na korzystanie z fachowych pełnomocników.


Pierwsze dwie ścieżki są obowiązkowe dla wszystkich studentów, ścieżki trzecia, czwarta i piąta są fakultatywne.

Praktyki dla studentów studiów stacjonarnych realizowane są w III i IV semestrze (61 godzin na semestr. Dni odbywania praktyk są wolne od zajęć dydaktycznych. 

Praktyki dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się po I i II roku studiów w okresie wakacyjnym i trwają po 45 godzin na semestr.

Każdego roku w uczelni odbywają się konferencje, seminaria, panele dyskusyjne na wybrane bieżące tematy z udziałem studentów. Wspieramy inicjatywy studenckie w zakresie działalności naukowej i badawczej.

Odbywamy cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi. Odwiedzają nas przedstawiciele najwyższych władz państwowych, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, ambasadorowie, prezesi dużych firm, przedstawiciele świata nauki – wybitni profesorowie z Polski i zagranicy, przez co Kolegium Administracji i Biznesu staje się uznawanym w Polsce ośrodkiem naukowym w dziedzinach administracyjno-biznesowych.