Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Studia II stopnia

Wyróżnia nas nowatorski system kształcenia praktycznego, w ramach którego jesteśmy prekursorami innowacyjnych metod wyposażania studenta w umiejętności praktyczne. Przygotowujemy dla każdego studenta indywidualny program kształcenia praktycznego, łączący praktyki zawodowe z zajęciami praktycznymi. Dzięki temu nasi absolwenci są cenieni przez pracodawców jako doskonale przygotowani fachowcy, zdolni do samodzielnego wykonywania powierzonych obowiązków, bez potrzeby dodatkowych szkoleń po zakończeniu studiów.

Ścieżka pierwsza - studenci odbywają praktyki zawodowe w instytucjach i podmiotach gospodarczych związanych z wybraną specjalnością studiów m.in.:

  • administracja publiczna: urzędy miasta, urzędy gminy, urzędy skarbowe, izby skarbowe, starostwa, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, agencje rynku rolnego;
  • samorząd terytorialny: urzędy miasta, urzędy gminy, urzędy skarbowe, izby skarbowe, starostwa, urzędy marszałkowskie;
  • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego: wojsko polskie, policja, straż graniczna, urzędy celne, izby celne, straż pożarna;
  • administrowanie firmą: przedsiębiorstwa, banki, spółki, urzędy skarbowe, izby skarbowe;
  • finanse i rachunkowość w procesie administrowania i gospodarowania: biura rachunkowe, regionalne izby obrachunkowe, przedsiębiorstwa;
  • zarządzanie zasobami ludzkimi: firmy zajmujące się doradztwem personalnym, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą;
  • organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja: domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, domy dziecka, policyjne izby dziecka, sądy rodzinne, sądy okręgowe – wydziały penitencjarne, komendy wojewódzkie i powiatowe policji, zakłady karne;
  • zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami, biura zarządców nieruchomościami, urzędy miasta, urzędy gminy, starostwa;
  • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury: sądy powszechne, wojewódzkie sądy administracyjne, samorządowe kolegia odwoławcze, prokuratury, kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne;
  • administracja celna i skarbowa: urzędy celne, izby celne, składy celne, urzędy skarbowe, izby skarbowe.

Równolegle z odbywaniem praktyk studenci uczestniczą w pracowniach praktycznych, które prowadzą opiekunowie z instytucji i podmiotów gospodarczych przyjmujących studentów na praktykę.
Dni odbywania praktyk są wolne od innych zajęć dydaktycznych i poświęcone wyłącznie praktykom.

Ścieżka druga – praktyczne formy i treści zajęć dydaktycznych: studenci nabywają i doskonalą umiejętności poprzez uczestniczenie w zajęciach praktycznych na Uczelni. Składają się na nie warsztaty z wiodących przedmiotów, polegające na przykład na symulowanych rozprawach sądowych, analizie aktów prawnych  - służącej przygotowaniu decyzji administracyjnych oraz wykładni przepisów prawnych itp.

Ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału empirycznego: służy zebraniu materiału empirycznego pomocnego w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Ścieżka czwarta – staże zawodowe: aktywnym studentom Uczelnia, w miarę możliwości, będzie starała się umożliwić odbywanie staży w instytucjach współpracujących z WSPiA.

Ścieżka piąta – alternatywne formy kształcenia: studenci będą mogli zdobywać doświadczenie m.in. poprzez działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, aktywny udział w Dniu Nowoczesnej Administracji, w Klinice Administracji – udzielanie pomocy prawnej osobom, których nie stać na korzystanie z fachowych pełnomocników.

 

Pierwsze dwie ścieżki są obowiązkowe dla wszystkich studentów, ścieżki trzecia, czwarta i piąta są fakultatywne.

Praktyki dla studentów studiów stacjonarnych realizowane są w I i II semestrze (61 godzin na semestr). Dni odbywania praktyk są wolne od zajęć dydaktycznych. 

Praktyki dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się po I roku studiów w okresie wakacyjnym i trwają 60 godzin.

 

Naszą szczególną troską jest rozwijanie Państwa zainteresowań i pasji w ramach organizacji studenckich, studenckich kół naukowych, organizacji sportowych, prężnie działających na Uczelni. Zapraszamy Państwa do czynnego włączenia się w działalność kół naukowych funkcjonujących w ramach Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu takich jak: Koło Naukowe Zarządzania Kadrami, Europejskie Koło Naukowe, Koło Naukowe Praw Człowieka, Koło Naukowe Socjologii Stosowanej i Marketingu, Koło Naukowe Prawników – Administratywistów, Koło Naukowe Prawa Gospodarczego, Koło Naukowe Biznesu, Klubu Rozwoju Osobistego.

Każdego roku w uczelni odbywają się konferencje, seminaria, panele dyskusyjne na wybrane bieżące tematy z udziałem studentów. Wspieramy inicjatywy studenckie w zakresie działalności naukowej i badawczej.

Odbywamy cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi. Odwiedzają nas przedstawiciele najwyższych władz państwowych, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, ambasadorowie, prezesi dużych firm, przedstawiciele świata nauki – wybitni profesorowie z Polski i zagranicy, przez co Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu staje się uznawanym w Polsce ośrodkiem naukowym w dziedzinach administracyjno-biznesowych.