Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Studia I stopnia

Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Kryminologii tworząc program studiów na kierunku „kryminoloiga” założyło, iż praktyki zawodowe muszą stanowić integralną całość kształcenia jako istotny element przygotowania zawodowego.

Zasadniczym celem jest weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów i przygotowanie studentów do praktycznego wykonywania zadań w podmiotach związanych z tym obszarem.

Uczelnia znowelizowała program praktyk tak, aby studenci mogli nabyć praktyczne umiejętności zawodowe podczas praktyk w instytucjach zewnętrznych oraz poszerzać praktyczną wiedzę na Uczelni dzięki stworzeniu możliwości udziału w kilkunastu różnorodnych formach dydaktycznych ściśle odwzorowujących zadania i obowiązki, jakie czekają naszych absolwentów na rynku pracy.

Przyporządkowanie systemu kształcenia praktycznego do wybranej przez studenta specjalności studiów gwarantuje poszerzenie praktycznej wiedzy w tym obszarze, który student uważa za najbardziej interesujący, również pod kątem planowanej przez niego przyszłej pracy zawodowej. Pozwala to również na pogłębienie wiedzy nt. charakterystycznych dla danej specjalności zadań służb i instytucji.

 

Program kształcenia praktycznego obejmuje pięć ścieżek:

Ścieżka pierwsza – praktyki zawodowe wraz z pracowniami praktycznymi:

Studenci są przygotowywani do odbycia praktyki zawodowej w instytucji na tzw. pracowniach praktycznych, prowadzonych przez praktyków posiadających rozległą wiedzę i doświadczenie w dziedzinach zgodnych z oferowanymi na Uczelni specjalnościami studiów. Na pracowniach praktycznych będą także omawiane problemy, z jakimi zetkną się studenci podczas odbywania praktyk.

Kolejnym elementem będą praktyki realizowane w instytucjach zgodnych z profilem specjalności wybranej przez studenta.

Ścieżka druga – praktyczne formy i treści zajęć dydaktycznych:

Obejmuje zajęcia warsztatowe w ramach przedmiotów kierunkowych zgodnych z wybranymi przez studentów specjalnościami. Tematyka tych zajęć obejmuje m.in.:

prawo karne i prawo wykroczeń, czynności procesowe oraz kryminalistykę i kryminologię (w tym zajęcia w laboratorium kryminalistycznym). Na zajęciach praktycznych z tych przedmiotów studenci będą uczestniczyć m.in. w symulowanych dochodzeniach i śledztwach prowadzonych przez organy prokuratury, policji, symulowanych rozprawach sądowych, przesłuchaniach podejrzanych i świadków, a także będą przygotowywać plany śledztw, inscenizować prowadzenie przeszukiwań czy oględzin miejsc zdarzeń kryminalnych.

Ścieżka trzecia – seminaria dyplomowe i Zdalne Praktyki Dyplomowe:

Zajęcia służą zebraniu materiału empirycznego pomocnego w przygotowaniu pracy dyplomowej. Studenci posiadają również możliwość konsultacji indywidualnych z przedstawicielami różnych instytucji sektora bezpieczeństwa państwa. Jest to doskonała okazja, by wzbogacić prace dyplomowe o dodatkowe, praktyczne materiały. Eksperci mogą wspierać studenta w pozyskiwaniu danych empirycznych do analiz, wskazywać interesujące studia przypadków, pomagać w docieraniu do źródeł naukowych i pozanaukowych. Ekspert może być także podmiotem badań – np. w charakterze respondenta w pogłębionym wywiadzie indywidualnym. Kontakt z ekspertami daje możliwość wzbogacenia pracy dyplomowej o aspekt praktyczny, który diametralnie podnosi jej wartość merytoryczną.

Ścieżka czwarta – staże zawodowe:

Aktywnym studentom Uczelnia w miarę możliwości będzie starała się umożliwić odbywanie dodatkowych staży w instytucjach współpracujących z WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą.

Ścieżka piąta – alternatywne formy kształcenia:

Indywidualnie wybierane przez studenta dodatkowe, nieobowiązkowe formy dydaktyczne – np. udział w pracach kół naukowych, udział w Klinice Bezpieczeństwa Bezpiecznego, współorganizacji konferencji i seminariów uczelnianych o tematyce kryminologicznej i kryminalistycznej, udział w cyklu spotkań z „ciekawym człowiekiem”, itp.

Pierwsze dwie ścieżki są obowiązkowe dla wszystkich studentów, ścieżki trzecia, czwarta i piąta są fakultatywne.

Studenci Kolegium mogą korzystać z dodatkowych form kształcenia: kursów, szkoleń realizowanych w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej (BED).

Cyklicznie prowadzimy także spotkania z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w: centralnych i wojewódzkich organach Policji, Straży Granicznej, MSW, ABW,

wywiadu i innych służbach. Studenci mieli możliwość uczestniczenia m.in. w zajęciach gen. Adama Rapackiego (b. wiceministra MSW), mł. insp. Rafała Woźniaka (szefa Krajowego Biura Odzyskiwania Mienia Pochodzącego z Przestępstw), podinspektora Przemysława Ambroziaka (naczelnik Wydziału ds. Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji).

W ramach Kolegium działają koła naukowe: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Penitencjarne, Praw Człowieka, Koło Strzeleckie, Bezpieczeństwa Granicznego. Ich członkowie biorą udział w wyjazdach studyjnych w kraju i za granicą, prowadzą badania, szkolenia, przygotowują referaty na studenckie konferencje naukowe.

Takie kompleksowe podejście do kształcenia praktycznego studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej gwarantuje zdobycie konkretnych umiejętności przydatnych w przyszłości na rynku pracy, a ponadto – dzięki możliwościom ugruntowania specjalistycznej wiedzy – pozwoli studentom na świadomy wybór zawodu, jaki chcieliby wykonywać.

Studenci Kolegium mogą korzystać z dodatkowych form kształcenia: kursów, szkoleń realizowanych w ramach Systemu Edukacji Dodatkowej (BED).

Cyklicznie prowadzimy także spotkania z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w: centralnych i wojewódzkich organach Policji, Straży Granicznej, MSW, ABW, wywiadu i innych służbach. Studenci mieli możliwość uczestniczenia m.in. w zajęciach gen. Adama Rapackiego (b. wiceministra MSW), mł. insp. Rafała Woźniaka (szefa Krajowego Biura Odzyskiwania Mienia Pochodzącego z Przestępstw), podinspektora Przemysława Ambroziaka (naczelnik Wydziału ds. Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji).

 

W ramach Kolegium działają koła naukowe: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Penitencjarne, Praw Człowieka, Koło Strzeleckie, Bezpieczeństwa Granicznego. Ich członkowie biorą udział w wyjazdach studyjnych w kraju i za granicą, prowadzą badania, szkolenia, przygotowują referaty na studenckie konferencje naukowe.

Takie kompleksowe podejście do kształcenia praktycznego studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej gwarantuje zdobycie konkretnych umiejętności przydatnych w przyszłości na rynku pracy, a ponadto – dzięki możliwościom ugruntowania specjalistycznej wiedzy – pozwoli studentom na świadomy wybór zawodu, jaki chcieliby wykonywać.