Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Jednolite studia magisterskie

Kolegium Prawa realizuje system kształcenia praktycznego, którego priorytetem jest zapewnienie studentowi maksymalnych możliwości nabycia umiejętności związanych ze stosowaniem prawa, a także umożliwienie lepszego przygotowania się do egzaminu na wybraną aplikację prawniczą lub podjęcia zatrudnienia w wybranej instytucji/organie/firmie/przedsiębiorstwie.

Program kształcenia praktycznego umożliwia studentom zdobycie praktycznej wiedzy z zagadnień objętych planem studiów oraz programem nauczania, a ponadto zaznajomienie się z zasadami funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ochrony prawnej.

Ponadto przygotowuje studentów do samodzielnego wykonywania pracy zawodowej w wybranych zawodach prawniczych.

W ten sposób student ma możliwość zweryfikowania zdobytej wiedzy teoretycznej, a także jej zastosowania w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych, ucząc się profesjonalnego ich analizowania i formułowania na tej podstawie wniosków.

W ramach systemu kształcenia praktycznego stworzono pięć ścieżek kształcenia, na które składają się:

Ścieżka pierwsza - pracownie praktyczne i praktyki zawodowe:

  • odbywać się one będą dla studiów stacjonarnych od IV do VIII semestru (w wymiarze 61 godzin w semestrze), dla studiów niestacjonarnych po IV i VI semestrze (w wymiarze 120 godzin w semestrze) ;
  • miejsce odbywania praktyk: prokuratura, sąd powszechny (wydział karny, cywilny, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczy), sąd administracyjny, kancelarie: adwokackie, notarialne, komornicze, radcowskie;
  • pracownie praktyczne prowadzone będą przez praktyków, którymi będą odpowiednio (w zależności od miejsca odbywania praktyki) sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, komornicy; celem pracowni jest przygotowanie studenta do praktyki oraz weryfikacja wiedzy zdobytej na praktykach w poszczególnych instytucjach.

Ścieżka druga - elementy praktyczne zajęć dydaktycznych - ta ścieżka obejmować będzie następujące przedmioty: prawo cywilne, prawo postępowania cywilnego, prawo karne materialne, postępowanie karne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansowe, prawo gospodarcze. Na zajęciach praktycznych z tych przedmiotów odbywają się m.in. symulowane rozprawy, w ramach których studenci będą występowali w poszczególnych rolach procesowych (tj. sędziego, obrońcy, oskarżyciela, pełnomocnika czy też pozwanego). Ponadto rozwiązywane będą kazusy dotyczące przypadków z poszczególnych gałęzi prawa. W ich ramach przewidywane jest także uczestnictwo w rozprawach sądowych lub czynnościach podejmowanych w ramach dochodzenia lub śledztwa, podejmowanych przez prokuratorów lub Policję, merytorycznie związanych z realizowanymi na zajęciach zagadnieniami.

Ścieżka trzecia - seminaria dyplomowe i gromadzenie materiału praktycznego - odbywać się one będą na V roku studiów (IX i X semestr). Ich celem jest ułatwienie studentowi przygotowania praktycznej części pracy dyplomowej w zakresie uzgodnionym z promotorem, w oparciu o dane uzyskane w poszczególnych instytucjach związanych z praktyką wymiaru sprawiedliwości (np. dane o skali przestępczości).

Ścieżka czwarta - staże zawodowe - jest to fakultatywna część programu praktycznego kształcenia. Studenci będą mogli je odbywać w: sądach, prokuraturach, kancelariach adwokackich, notarialnych, radcowskich i komorniczych, celem poszerzenia wiedzy uzyskanej w toku praktyk zawodowych.

Ścieżka piąta - dodatkowe formy działalności naukowej, kulturalnej i społecznej - ich celem jest ugruntowanie i pogłębienie zdobytej przez studenta w trakcie studiów wiedzy z poszczególnych gałęzi prawa. Jako przykład tych form można wskazać na aktywny udział w działalności Kliniki Prawa, kół naukowych, konferencjach naukowych, organizacji Dnia Prawnika, itp.
Funkcjonująca przy Kolegium Klinika Prawa została przyjęta do Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, co dowodzi, że spełnia najwyższe standardy udzielania przez studentów bezpłatnych porad prawnych dla osób niezamożnych, których nie stać na pomoc adwokata czy radcy prawnego. W jej ramach studenci uczą się zasad udzielania pomocy prawnej, w tym formułowania opinii prawnych z zakresu prawa prywatnego, pism procesowych oraz zasad etyki zawodowej.