Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przestrzenny wymiar procesów transformacji społeczno-ekonomicznej w europie środkowej i wschodniej na przełomie XX i XXI wieku", Polańczyk, maj 2001 r.

Współorganizatorzy:

WSAiZ oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie, Wydział Ekonomiczny Filii UMCS w Rzeszowie, Komisja Geografii i Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie.

Referaty:

 • "Polska granica wschodnia; kształtowanie się nowych wektorów geopolitycznych" - Prof. dr hab. Marcin Rościszewski - Instytut Geografii i Przestrzenne-go Zagospodarowania PAN w Warszawie.
 • "Wiodące problemy przestrzenne procesów transformacji" - Prof. dr hab. Zbigniew Zioło - Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • "Proces transformacji społeczno - ekonomicznej państw Europy Środkowo - Wschodniej w świetle wybranych wskaźników" - Prof. dr hab. Stanisław Ciok - Uniwersytet Wrocławski.
 • "Transformacja: wygrani i przegrani i co z tego wynika dla polityki państwa" - Prof. dr hab. Roman Szul - Uniwersytet Warszawski.
 • "Wpływ zakresu i tempa transformacji społeczno - ekonomicznej w Europie Środkowo - Wschodniej na jej wyniki ostateczne" - Prof. dr hab. Stepan Trokhymchuk - Uniwersytet Lwowski / Ukraina
 • "Przekształcenie modeli stosunków gospodarczych z zagranicą w krajach Europy Środkowo - Wschodniej" - Mgr Viktoria Melnik - Akademia Ekonomiczna w Tarnopolu / Ukraina
 • "Gospodarcze i społeczne konsekwencje globalizacji" - Prof. dr hab. Jan Adamczyk - Politechnika Rzeszowska.
 • "Zróżnicowanie regionalne państw pierwszej grupy przedakcesyjnej UE" - Dr Andrzej Miszczuk - UMCS Lublin, Dr Magdalena Miszczuk - Politechnika Lubelska.
 • "Europa Środkowa - mit czy rzeczywistość" - Dr Jan Wendt - Uniwersytet Gdański.
 • "Koncepcje wielofunkcyjności przestrzeni przyrodniczej jako wynik transformacji społeczno - ekonomicznych jednoczącej się Europy" - Dr Marek Degórski - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Warszawa.
 • "Główne założenia polityki przestrzennej UE a perspektywy kształtowania ładu ekologicznego w Polsce" - Dr Bożena Degórska - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Warszawa.
 • "Otwarcie gospodarek krajów transformujących się na bezposrednie inwestycje zagraniczne" - Prof. dr hab. Maria Kozanecka - Akademia Pedagogiczna w Krakowie.
 • "Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce - bilans dokonań, szanse i zagrożenia" - Prof. dr hab. Jerzy Kitowski - UMCS Filia w Rzeszowie.
 • "Środkowo - peryferyjna asymetria w Rosji: przyczyny jej powiększania się i sposoby przeciwdziałania" - Dr Leonid Vardomskiy - Instytut Międzynarodowych Studiów Gospodarczych i Politycznych Rosyjskiej Akademii Nauk / Rosja /.
 • "Integracja europejska: zagrożenia i szanse dla Rosji" - Prof. dr hab. Vasily Bilchak - Uniwersytet Kaliningradzki / Rosja /.
 • "Rozszerzanie UE a region kaliningradzki: problemy i perspektywy" - Prof. dr hab. Yuri Zvieriev - Uniwersytet Kaliningradzki / Rosja /.
 • "Podsumowanie pierwszego dziesięciolecia rozwoju gospodarki rynkowej na Ukrainie"
  Prof. dr hab. Anatoliy Yuzefovich - Instytut Ekonomiki Ukraińskiej Akademii Nauk.
 • "Ukraińska wewnętrzna strategia gospodarcza na przełomie XX i XXI w." - Prof. dr hab. Svitlana Pysarenko - Uniwersytet Lwowski / Ukraina /.
 • "Transformacja systemu administracji publicznej na Ukrainie na przełomie XX i XXI w." - Prof. dr hab. Alla Melnik - Akademia Ekonomiczna w Tarnopolu / Ukraina /.
 • "Transformacja gospodarcza na tle współpracy polsko - ukraińskiej oraz przekształce-nia administracji celnej na przełomie XX i XXI w." - Mgr Henryk Woźniak - Urzad Celny w Przemyślu.
 • "Historyczne podstawy niepowodzenia transformacji społeczno - ekonomicznej Biało-rusi w końcu XX w." - Prof. dr hab. Aleksander Krawcewicz - Uniwersytet w Grodznie / Białoruś /.
 • "Wymiar regionalny transformacji społeczno - gospodarczych na Litwie od lat 1990-tych" - Doc. dr Ričardas Baubinas - Instytut Geografi w Wilnie /Litwa /.
 • "Reforma samorządności lokalnej na Litwie: aspekty przestrzenne" - Doc. dr Vidmantas Daugirdas - Instytut Geografii w Wilnie / Litwa /.
 • "Wymiary przestrzenne procesów przekształceń w Słowenii" - Dr Jernej Zupančič - Instytut Geografii w Lublanie /Słowenia/.
 • Przekształcenia stolic i dużych miast w Europie Środkowo - Wschodniej" - Prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie /.
 • "Przekształcanie aglomeracji Plewen w okresie przejściowym" - Doc. dr Iliya Iliev - Uniwersytet Sofijski / Bułgaria /.
 • "Urbanizacja w Białorusi: regionalne specyfiki rozwoju" - Doc. dr Konstantin Krasovskiy - Uniwersytet w Brześciu /Białoruś/.
 • "Liniowy wymiar procesów transformacji w ostatniej dekadzie XX w. - trajektoria Berlin-Wrocław-Śląsk-Kraków-Rzeszów" - Dr hab. Zbigniew Makieła - Akademia Pedagogiczna w Krakowie.
 • "Różnice regionalne w tworzeniu rynku pracy w Bułgarii" - Doc. dr Margarita Ilieva - Bułgarska Akademia Nauk / Bułgaria /.
 • "Wybrane problemy regionalnych rynków pracy na Słowacji" - Dr hab. Vladimir Szekely - Słowacka Akademia Nauk w Bratysławie / Słowacja /.
 • "Wartości, instytucje i polityka kulturalna: przypadek Republiki Czeskiej" - Dr Olga Gubova - Politechnika Ostrawska / Czechy /.
 • "Procesy integracyjne i dezintegracyjne ziem Mołdawii w toku dziejów" - Dr Marek Sobczyński - Uniwersytet Łódzki.
 • "Wpływ transformacji gospodarczej na rozwój rynku kapitałowego w Polsce" - Mgr Tomasz Śpiewak - UMCS Filia w Rzeszowie
 • "Transformacja systemów emerytalnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej" - Dr Piotr Zieliński - UMCS Lublin
 • "Przestrzenny wymiar reformy ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce" - Dr Marek Tkaczuk - UMCS Lublin
 • "Zjawisko ubóstwa w transformacji polskiej przestrzeni" - Mgr Grzegorz Baczewski - UMCS Lublin
 • "Przemiany demograficzne w okresie transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowo - Wschodniej" - Prof. dr hab. Piotr Eberhardt - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie.
 • "Polska mniejszość na Litwie - mniejszość narodowa w okresie przekształceń politycznych i gospodarczych" - Mgr Sebastian Schröder - Europejskie Centrum Porównawczej Polityki Rządowej i Publicznej w Barlinie / Niemcy /.
 • "Polacy na Grodzieńszczyźnie" - Mgr Mariusz Kowalski - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie.
 • "Regiony słabiej rozwinięte u progu nowego etapu polityki regionalnej państwa" - Prof. dr hab. Ryszard Horodeński, dr Cecylia Sadowska - Snarska - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.
 • "Międzynarodowa współpraca interregionalna w strategiach rozwoju Polski i jej regionów" - Dr Włodzimierz Zgliński - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • "Transgraniczny Euroregion jako element transformacji w sferze gospodarczej i spo-łecznej w Europie Środkowo - Wschodniej" - Doc. dr Sergei Artiemienko - Uniwersytet w Brześciu / Białoruś /.
 • "Społeczno - gospodarczy i demograficzny rozwój zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Ukrainy w latach 1992 - 1999 : ujęcie całościowe i szczegółowe" - Dr Aleksander Homra - Krajowy Instytut Problemów Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Kijowie / Ukraina/.
 • "Przekształcenia społeczno - gospodarcze w północno - zachodnim obszarze przygranicznym Rumunii po upadku komunizmu" - Dr Aleksander Ilies, Mgr Marcin Ilies - Uniwersytet w Oradei / Rumunia.
 • "Zróżnicowanie przestrzeni społeczno - gospodarczej przygranicznych powiatów Polski i Słowacji" - Prof. dr hab. Zbigniew Zioło - Akademia Pedagogiczna w Krakowie, prof. dr hab. Michał Woźniak - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, dr Irena Polak - Urząd Statystyczny w Krosnie.
 • "Przestrzenny zasięg polsko - słowackiej współpracy transgranicznej" - Dr Marek Więckowski - Instytut Geografi i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • "Aktywizacja ekonomiczna strefy "Via Intermare" - Dr Tomasz Michalski - Uniwersytet Gdański
 • "Region podkarpacki w Europie jutra" - Dr Edward Malisiewicz - UMCS Filia w Rzeszowie.
 • "Rozwój sfery usług w województwie podkarpackim w dobie tranformacji" - Dr Halina Powęska - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • "Przemiany struktury funkcjonalnej centrów wzrostu województwa podkarpackiego w latach zmian systemu gospodarowania" - Mgr Joanna Kudełko - Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • "Zmiany w poziomie rozwoju społeczno - ekonomicznego i zagospodarowania przestrzennego województw zachodniego pogranicza Polski w dobie transformacji" - Mgr Tomasz Kołodziejczak - Uniwersytet Wrocławski.
 • "Wpływ transportu na rozwój procesów transformacji w krajach Europy Środkowej" - Prof. dr hab. Stanisław Dziadek - Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • "Transport w krajach Europy Wschodniej" - Prof. dr hab. Stanisław Koziarski - Uniwersytet Opolski.
 • "Wzorce przestrzenne sieci transportowych" - Dr Sergei Tarkhov - Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie.
 • "Przyjazdy cudzoziemców do Polski - rozkład geograficzny w przededniu Schengen" - Dr Tomasz Komornicki - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • "Przewozy intermodalne w korytarzu transportowym Gdańsk - Odessa" - Dr Tadeusz Palmowski - Uniwersytet Gdański.
 • "Przemiany ronictwa w krajach pierwszej grupy akcesyjnej do UE w Europie Środkowej" - Dr Roman Kulikowski - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • "Geograficzne problemy wsi rosyjskiej" - Prof. dr hab. Aleksandr Alexeyev - Uniwersytet Moskiewski /Rosja /.
 • "Kierunki aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich w Polsce - ujęcie przestrzenne" - Doc. dr hab. Jerzy Bański - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.