Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Międzynarodowa konferencja naukowa "Wschodni wymiar Unii Europejskiej", Arłamów, 25-29 maj 2003 r.

Współorganizatorzy:

Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie; Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii; Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie.

Kierownictwo naukowe:

prof. dr hab. Jerzy Kitowski (KGK PTG)

Referaty:

SESJA I
Europejskie procesy integracyjne

 • Prof. zw. dr hab. Zbigniew ZIOŁO (Akademia Pedagogiczna w Krakowie):Przestrzenny wymiar procesów integracji europejskiej
 • Prof. dr hab. Maria KOZANECKA (Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego): Różnice gospodarczo-społeczne w integrującej się Europie
 • Doc.dr Ričardas BAUBINAS (Instytut Geologii i Geografii w Wilnie, Litwa): Kontrasty społecznogospodarcze na wschodnich krańcach Unii Europejskiej
 • Prof. dr hab. Edyta JAKUBOWICZ (Uniwersytet Wrocławski): Kapitał ludzki podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego jednoczącej się Europy
 • Prof. dr hab. Roman SZUL (Uniwersytet Warszawski): Rozszerzenie na wschód a kwestia językowa w UE
 • Dr Tomasz MICHALSKI (Uniwersytet Gdański): Sytuacja zdrowotna w postkomunistycznych państwach kandydujących do Unii Europejskiej

SESJA II
Wschodnia granica Unii Europejskiej

 • Prof. dr hab. Piotr EBERHARDT (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie): Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w Europie
 • Prof. dr hab. Jerzy KITOWSKI (Uniwersytet Rzeszowski): Wschodnia granica Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia
 • Prof. dr hab. Maria MICHAŁOWSKA (Akademia Ekonomiczna w Katowicach): Transportowo-celne uwarunkowania rozwoju obszarów wschodnich Polski w aspekcie procesów integracyjnych.
 • Prof. zw. dr hab. Andrzej STASIAK (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku): Problemy demograficzne województw "Ściany Wschodniej"
 • Dr Henryk PONIKOWSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski): Scenariusze przyszłości wschodniego pogranicza Polski
 • Dr Cecylia SADOWSKA-SNARSKA (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku): Rynek pracy w peryferyjnych regionach wschodniej Polski
 • Prof. zw. dr hab. Zbigniew ZIOŁO (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), prof. dr hab.Michał WOŹNIAK mgr Joanna KUDEŁKO (Akademia Ekonomiczna w Krakowie): Zróżnicowanie przestrzeni społeczno-gospodarczej województw pogranicza polsko-ukraińskiego

SESJA III
Europa Środkowa i Wschodnia wobec europejskich procesów integracyjnych

 • Doc. dr Iliya ILIEV (Uniwersytet Sofijski, Bułgaria): Ochrona środowiska - jako element bułgarskiej polityki na rzecz wstąpienia do Uniii Europejskiej
 • Doc. dr Konstantin KRASOVSKIY (Uniwersytet w Brześciu, Białoruś): Miasta Białorusi w europejskim systemie osadniczym
 • Doc. dr Vidmantas DAUGIRDAS (Instytut Geologii i Geografii w Wilnie, Litwa): Wschodnia Litwa jako peryferia społeczno-gospodarcze
 • Dr Jarosław KUŚPIT (UMCS w Lublinie): Stosunki gospodarcze Rosji z Unią Europejską
 • Dr Vladimir SZÉKELY (Słowacka Akademia Nauk): Turystyka na obszarach wiejskich Słowacji: rozwój gospodarczy, czy rozwój ten jest zarazem trwały?
 • Dr Jernej ZUPANČIČ (Uniwersytet w Lubljanie, Słowenia): Migracja za pracą ze "Wschodu" do Słowenii i przez jej terytorium
 • Prof. dr hab. Jurij MAKAR, mgr Witalij MAKAR (Uniwersytet w Czerniowcach, Ukraina): Europejski wybór Ukrainy: wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania
 • Dr Aleksandr CHOMRA (Narodowy Instytut Problemów Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Kijowie, Ukraina): Migracja siły roboczej z Ukrainy: oczekiwane zmiany po rozszerzeniu Unii Europejskiej
 • Prof. dr hab. Victor BUDKIN (Narodowa Akademia Zarządzania w Kijowie, Ukraina):Ukraina w polityce wschodniej Unii Europejskiej
 • Prof. dr hab. Svitlana PYSARENKO (Uniwersytet Lwowski, Ukraina): Strategia integracji międzyregionalnej Ukrainy w kontekście rozszerzenia UE
 • Prof. dr hab. Alla MELNIK (Akademia Ekonomiczna w Tarnopolu, Ukraina): Istotne problemy rozwoju gospodarczego na Ukrainie w kontekście tworzenia się ogólnoeuropejskiej wspólnoty gospodarczej
 • Prof. dr hab. Stephan TROKHYMCHUK (Uniwersytet Lwowski, Ukraina): Wymiar europejski Ukrainy
 • Prof. dr hab. Wałerij JEWDOKYMENKO, doc. dr Jurij ŁOPATYNŚKYJ (Uniwersytet w Czerniowcach, Ukraina): Koncepcyjne podstawy reform ukraińskich i ich powiązanie z sektorem rolniczym
 • Prof. dr hab. Wałerij RUDENKO (Uniwersytet w Czerniowcach, Ukraina): Perspektywy współpracy ukraińsko-rumuńskiej opartej na wykorzystaniu zasobów naturalnych basenu rzeki Siret
 • Dr Mariola TRACZ (Akademia Pedagogiczna w Krakowie): Przemiany w szkolnictwie krajów Europy Środkowej i Wschodniej na tle zmian zachodzących w Unii Europejskiej

SESJA IV
Współpraca transgraniczna

 • Prof. dr hab. Stanisław CIOK (Uniwersytet Wrocławski): Finansowanie współpracy transgranicznej państw Europy Środkowej i Wschodniej przez Unię Europejską
 • Prof. dr hab. Stefan KAŁUSKI (Uniwersytet Warszawski): Euroregiony a zróżnicowanie regionalne wschodniego pogranicza Polski
 • Doc. dr Siergiei ARTIEMIENKO (Uniwersytet w Brześciu, Białoruś): Regionalna współpraca przygraniczna w systemie kontaktów międzynarodowych Republiki Białoruś
 • Dr hab. Tadeusz PALMOWSKI (Uniwersytet Gdański): Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim w nowych warunkach geopolitycznych
 • Prof. dr hab. Zbigniew MAKIEŁA (Akademia Pedagogiczna w Krakowie): Euroregion SAN - nowa koncepcja współpracy transgranicznej
 • Dr Renata RETTINGER (Akademia Pedagogiczna w Krakowie): Turystyka jako szansa aktywizacji społeczno-gospodarczej regionów przygranicznych

SESJA V
Kierunki transformacji społeczno-gospodarczej Polski w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych

 • Dr hab. Marek SOBCZYŃSKI, Dr Andrzej RYKAŁA (Uniwersytet Łódzki): Ziemie polskie jako jądro integracji Europy Środkowo-Wschodniej
 • Dr Mariusz KOWALSKI (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie): Integracja ziem polskich z krajami sąsiednimi w wieku XIX
 • mgr Sebastian SCHRÖDER (Instytut Geografii w Lipsku, Niemcy): Konstrukcja polskich regionów w procesie integracji z UE. Podstawowe hipotezy i uwagi zaplanowanego projektu badawczego
 • Dr Marek TKACZUK (UMCS w Lublinie): Przeobrażenia ekonomicznej roli przestrzeni w Polsce Mgr Grzegorz BACZEWSKI (UMCS w Lublinie): Społeczne zagrożenia rozwoju Polski w kontekście integracji z Unią Europejską
 • Dr Krzysztof MAŁACHOWSKI (Uniwersytet Szczeciński): Polskie specjalne strefy ekonomiczne w kontekście integracji z Unią Europejską
 • Dr Jan HERMANIUK, mgr Tomasz HERMANIUK (Uniwersytet Rzeszowski): Polski sektor naftowo-gazowniczy w kontekście przystąpienia do UE
 • Mgr Tomasz ŚPIEWAK (Uniwersytet Rzeszowski): Przedsiębiorstwo w strefie euro - szanse i zagrożenia
 • Dr Piotr ZIELIŃSKI (UMCS w Lublinie): System zabezpieczenia emerytalnego w Polsce na tle rozwiązań krajów Unii Europejskiej
 • Dr Andrzej MISZCZUK (UMCS w Lublinie): Lubelszczyzna jako region wschodniego pogranicza Unii Europejskiej
 • Dr Mirosław KUREK (Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu): Procesy restrukturyzacji zasobów ludzkich w wybranych przedsiębiorstwach na tle poziomu bezrobocia w regionie przygranicznym (na przykładzie woj. podkarpackiego)

SESJA VI
Układy komunikacyjne w nowej architekturze geopolitycznej

 • Prof. dr hab. Stanisław KOZIARSKI (Uniwersytet Opolski): Europejskie korytarze transportowe na osi wschód - zachód
 • Dr hab. Sergei TARKHOV (Instytut Geografii, Rosyjska Akademia Nauk): Rozwój sieci kolejowej we współczesnych Chinach