Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

„Milczenie administracji” – tematem dyskusji w WSPiA

odformalizowania postępowania. Pamiętajmy, że współcześnie stosowanie prawa przed organami administracji publicznej jest coraz częściej postrzegane w kategoriach usługi publicznej. Dobra i skuteczna administracja musi zapewniać jakość i efektywność działania. Dlatego największym wyzwaniem dla tej sfery staje uproszczenie i odformalizowanie procedur, zapewnienie odpowiedniej efektywności ora zmniejszenie społecznych kosztów ich uruchamiania - tłumaczy dr Małgorzata Gajda-Durlik z WSPiA.

Dodaje, że tematyka konferencji koncentruje się wokół szeregu zagadnień związanych z instytucją milczącego załatwienia sprawy, zarówno w jej aspekcie teoretycznym, materialnoprawnym, jak i formalnym, a także europejskich doświadczeń w stosowaniu instytucji milczącego załatwienia sprawy.

W konferencji uczestniczyć będą eksperci z zakresu prawa administracyjnego z największych ośrodków akademickich w Polsce. Udział w dyskusji oraz referaty przedstawią naukowcy m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Łódzkiego, Gdańskiego, Zielonogórskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Swoje zdanie na temat „Milczenia administracji” przedstawią także pracownicy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Podczas dyskusji pojawią się tematy dotyczące m.in. problemów proceduralnych milczącego załatwienie sprawy i jego wpływu na efektywność postępowania, zakresu stosowania milczącego załatwiania spraw administracyjnych oraz reprezentacji interesu zbiorowego w sprawach milcząco załatwianych. W referatach mowa będzie także o środkach zaskarżenia i weryfikacji milczącego załatwienia sprawy oraz problem konstytucyjności instytucji milczącej zgody. Podczas konferencji omówione zostanie milczące załatwienie sprawy na przykładzie prawa budowlanego, wodnego, międzynarodowego, prawa do zgromadzeń oraz w sprawach ładu przestrzennego.

II Galicyjskie Seminarium Postępowania Administracyjnego na pt. „Milczenie administracji” odbędzie się w najbliższy czwartek i piątek (13 i 14 września 2018 r.). Dyskusja rozpocznie się o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w rzeszowskim kampusie WSPiA. Organizatorem konferencji jest WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.
 


PROGRAM KONFERENCJI


13 września 2018 r.

9.45 – Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.15 - Uroczyste otwarcie konferencji – Prof. dr hab. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

10.15 – 10.30 - Wystąpienie wprowadzające – Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

10.30 – 13.30 - Sesja I – Milczące załatwienie sprawy w Kodeksie postępowania administracyjnego. Moderator – Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak UŁ, Prof. dr hab. Ludwik Żukowski WSPiA

Prof. dr hab. Hanna Knysiak – Sudyka UJ - Milczące załatwienie sprawy – problemy proceduralne.

dr Małgorzata Gajda – Durlik WSPiA - Instytucja milczącego załatwienia sprawy a efektywność postępowania.

dr Marek Lewicki UŁ - Przedmiotowy zakres stosowania milczącego załatwiania spraw administracyjnych – de lege lata i de lege ferenda.

dr Agata Cebera UJ, mgr Jakub Firlus UJ - Reprezentacja interesu zbiorowego w sprawach milcząco załatwianych.

12.00 – 13.30 – Sesja I

Prof. dr hab. Małgorzata Jaśkowska UKSW - Środki zaskarżenia milczącego załatwienia sprawy.

Prof. dr hab. Marta Romańska UJ - Środki prawne w postępowaniu administracyjnym kończącym się przez milczące załatwienie sprawy - wybrane problemy konstrukcyjne.

Prof. dr hab. Wojciech Piątek UAM - Weryfikacja milczącego załatwienia sprawy w trybie wznowienia postępowania administracyjnego.

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno UŁ, dr hab. Monika Król UŁ - Przyznanie sumy pieniężnej jako środek dyscyplinujący w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

dyskusja

14.30 – 16.00 - Sesja II – Milczące załatwienie sprawy w prawie materialnym. Moderator - Prof. dr hab. Marek Szewczyk UAM

dr Joanna Człowiekowska UJ - Materialnoprawne aspekty milczącego załatwienia sprawy na przykładzie wybranych instytucji Prawa budowlanego.

Prof. dr hab. Piotr Ruczkowski UJK - Milczące załatwienie sprawy w Prawie wodnym jako forma zgody wodnoprawnej.

dr Lech Żukowski WSPiA – Milczenie administracji a prawo do zgromadzeń.

dr Magdalena Śliwa – Wajda UW - Kilka uwag dotyczących charakteru prawnego oraz problemów praktycznych związanych ze stosowaniem instytucji milczącej zgody oraz sprzeciwu KNF co do nabycia lub objęcia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń.
dr hab. Kazimierz Bandarzewski UJ - Milczące załatwienie sprawy w postępowaniach dotyczących przystąpienia jednostki samorządu terytorialnego do europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej.

Dyskusja


14 września 2018 r.

9.00 – 12.00 - Sesja III – Milczące załatwienie sprawy - aspekt teoretycznoprawny i europejski. Moderator – Prof. dr hab. Stanisław Biernat UJ

Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski UG - Milczenie organów gminy w sprawach ładu przestrzennego.

dr Aleksander Jakubowski UW - Problem konstytucyjności instytucji milczącej zgody.

dr Lucyna Staniszewska UAM, dr Sławomir Pawłowski UAM - Milczące uzgodnienie między organami administracji publicznej - wybrane przykłady”

Prof. dr hab. Marek Szewczyk UAM - Charakter prawny zaświadczenia w przedmiocie milczącego załatwienia sprawy.

Prof. dr hab. Marcin Kamiński UJ - Konstrukcja milczenia administracyjnego a milczące załatwienie sprawy i jego weryfikacja. Rozwiązania normatywne w prawie polskim na tle prawno-porównawczym.

11.00 -12.00 – Sesja III

dr Ewa Szewczyk UZ – Milczące załatwienie sprawy we włoskim prawie administracyjnym.

dr Maciej Kruś UAM - Milczące załatwienie sprawy w prawie europejskim.

dr Martyna Wilbrandt – Gotowicz UKSW - Milczenie administracji w postępowaniach zintegrowanych

z prawem Unii Europejskiej.

dr Marcin Marszałek WSPiA - Milczenie administracji w regulacji przedsiębiorstw świadczących usługi użyteczności publicznej, na podstawie uwarunkowań prawa Unii Europejskiej.
Dyskusja

12.00 – 13.00 - Podsumowanie konferencji i dyskusja