Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Pierwsza Studencka Konferencja Naukowa WSPiA

Prezentacja pracy i pomocne dyskusje

Najlepsi studenci Wyższej Szkoły Prawa i Administracji uczestniczyli w czwartek (09.06) w Pierwszej Studenckiej Konferencji Naukowej naszej uczelni. Jej celem było poszerzanie zainteresowań naukowych studentów WSPiA z różnych dziedzin prawa oraz prezentacja ich osiągnięć naukowych.
 

Na zdjęciu: dr Krzysztof Eckhardt, Prorektor WSPiA.
 
- Zorganizowanie Pierwszej Studenckiej Konferencji Naukowej WSPiA było pomysłem Rektora naszej uczelni – powiedział, otwierając spotkanie dr Krzysztof Eckhardt, prorektor WSPiA. Poprzez organizowanie takich konferencji chcemy zachęcić Państwa, którzy w tym roku kończą naukę w naszych murach, do kontynuowania działalności naukowej. Jest to również dobry sprawdzian wiedzy i umiejętności przed czekającą studentów obroną pracy dyplomowej – dodał dr Eckhardt. Cieszy nasz to, że w konferencji uczestniczy aż 24 osoby. To bardzo duże grono najlepszych studentów naszej Uczelni – powiedział prorektor.
 
W konferencji uczestniczyli studenci WSPiA (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), którzy w tym roku będą bronić swoich prac dyplomowych. Studenci w referatach przygotowanych pod okiem promotorów prezentowali podstawowe tezy ze swoich prac, a w czasie dyskusji musieli ich bronić. Uczestnikami konferencji oprócz referentów byli również ich promotorzy oraz studenci WSPiA z niższych lat studiów zainteresowani poruszaną na Konferencji problematyką. Dyskusja toczyła się w ramach trzech sekcji:
- prawo karne – prowadzenie dr Zbigniew Niezgoda,
- prawo publiczne – prowadzenie dr Krzysztof Eckhardt,
- prawo prywatne – prowadzenie dr Janusz Gajda,
 
Sekcja Prawa Publicznego
Referaty wygłoszone w tej sekcji dotyczyły bardzo różnorodnej problematyki. Obejmowały one nie tylko zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansowego i prawa Unii Europejskiej ale także tematykę nauki o administracji oraz organizacji i zarządzania.
 
Z zakresu prawa konstytucyjnego poruszono problemy prawnej regulacji stosunków między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi oraz efektywności systemu kontroli konstytucyjności ustaw. Prawa administracyjnego dotyczyły referaty na temat nadzoru i kontroli nad działalnością gminy, nabywania nieruchomości przez cudzoziemców oraz zadań samorządu w zakresie pomocy społecznej, prawa finansowego wystąpienia o finansowaniu publicznej oświaty i zasadach rozliczania podatków, a prawa Unii Europejskiej referaty o organizacji systemu informacyjnego Schengen oraz o pozycji prawnej Parlamentu Europejskiego.
 
Szczególnie burzliwą dyskusję wywołały referaty traktujące o zarządzaniu w przedsiębiorstwie i w administracji publicznej. Jej uczestnicy spierali się m.in. o zasadności stosowania tych samych metod zarządzania w obu rodzajach organizacji.
 
Sekcja Prawa Prywatnego
W ramach Sekcji Prawa Prywatnego, zaprezentowane zostały referaty zarówno ze sfery prawa cywilnego materialnego (dotyczące instytucji hipoteki, zastawu, zasad ewidencjonowania przedsiębiorców) jak i prawa cywilnego procesowego (referat o dowodzie z dokumentów w postępowaniu cywilnym). Ostatnie wystąpienie poświęcone zostało ochronie praw dziecka w konwencjach międzynarodowych.
 
Po wygłoszonych referatach wywiązała się dyskusja, w której zgłoszona została m.in. wątpliwość dotycząca zasadności rozszerzania w polskim ustawodawstwie ochrony interesów wierzycieli ( w tym Skarbu Państwa i banków) poprzez przyznawanie im różnorodnych przywilejów, naruszających niekiedy zasadę równorzędności podmiotów prawa cywilnego. 
 
Wątpliwości wywołał także projekt scentralizowania ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W ramach dyskusji na ten temat podniesiono m.in., że wspomniany projekt oprócz niewątpliwych zalet (np. zwiększenie dostępu do informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą), ma także i wady. Do nich zaliczono chociażby możliwość nielegalnego dostępu do wspomnianych danych.
 
Ponadto zwrócono uwagę na praktyczne trudności w realizacji przepisów dotyczących tzw. nowej hipoteki. Wynikają one m.in. z faktu przyjmowania przez ustawodawcę rozwiązań wzorowanych na obcych systemach prawnych, z pominięciem sprawdzonych i wcześniej funkcjonujących w polskich realiach instytucji prawnych. 
 
W związku z poruszonymi zagadnieniami dotyczącymi dowodu z dokumentu wskazano, że w pewnych przypadkach, w których dokument urzędowy jest wyłącznym dowodem w sprawie, ograniczona zostaje możliwość dochodzenia swoich praw przez osoby trzecie. Dotyczy to zwłaszcza spraw z zakresu praw stanu.
 
Uczestnicy dyskusji zaakcentowali potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do tematyki ochrony praw dziecka. W toku dyskusji podniesiono m.in., że zawarte w międzynarodowych konwencjach deklaracje, odnoszące się do ochrony praw dziecka, nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w ustawodawstwach krajowych poszczególnych państw.
 
Sekcja Prawa Karnego
W ramach sekcji prawa karnego zaprezentowano referaty z zakresu kryminalistyki, procedury karnej i prawa materialnego jak również z zakresu zwalczania narkomanii.
 
Jednym z ciekawszych tematów było „Wykorzystanie śladów linii papilarnych w realizacji funkcji wykrywczej organów ścigania”. Autorka przedstawiła rolę kryminalistyki w procesie zbierania materiału dowodowego w postępowaniu karnym. Zwróciła uwagę na bardzo istotną rolę, jaka odgrywa kryminalistyka w procesie wykrywczym. Spornym problemem, który wywołał burzliwą dyskusje była poruszona w referacie kwestia, które dowody są bardziej wiarygodne (dowody rzeczowe czy zeznania świadków). Ciekawy był też watek dotyczący przydatności badań DNA do identyfikacji sprawców przestępstwa.
 
Dyskusję wywołał również temat dotyczący przyczyn i skutków narkomanii. Szczególne kontrowersje budziła kwestia stopnia legalizacji narkotyków. Poglądy wśród dyskutantów były podzielone pomiędzy zwolenników całkowitego zakazu posiadania narkotyków a zwolenników posiadania niewielkiej ich ilości na własny użytek. Autor przedstawił też społeczne i ekonomiczne skutki narkomanii.
 
Ponadto duże zainteresowanie wzbudził interdyscyplinarny temat „Odpowiedzialność karna za przestępstwo bigamii”. Referent omówił m.in. ustawowe znamiona tego przestępstwa w odniesieniu do regulacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 
Publikacja
Według uczestników Pierwszej Studenckiej Konferencji Naukowej WSPiA zorganizowanie takiego panelu dyskusyjnego było doskonałym pomysłem. Pozwoliło na ciekawą wymianę opinii i dyskusje na prezentowane tematy. Na zakończenie obrad uczestnicy Konferencji zgodnie zaakcentowali potrzebę organizowania oraz kontynuowania w przyszłości tego typu spotkań.
 
Po Pierwszej Studenckiej Konferencji Naukowej WSPiA wydana zostanie publikacja zawierająca wszystkie odczyty przygotowane przez naszych studentów.