Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Program Erasmus+

Studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki.
Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach. Pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych.

W ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w szkolnictwie wyższym wspierane są mobilności studentów i pracowników uczelni;

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata.

Projekty mobilności dotyczące współpracy z krajami programu mogą obejmować:

mobilność studentów:

 • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
 • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
 • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

mobilność pracowników uczelni:

 • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
 • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich uczelni z uczelni z innych krajów programu otrzymują dofinansowanie (stypendium) ze swojej uczelni macierzystej (wysyłającej).

Uczelnie z krajów programu muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Projekty realizowane ze środków PO WER  wspierają mobilność ponadnarodową studentów. Głównym celem projektów jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

 

„Dodatek socjalny” przysługuje studentom, którzy w terminie wyznaczonym przez uczelnię mają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego, zdefiniowanego w art. 86 ust. 1 pkt. 1ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020.85 z dnia 2020.01.20) „Student może ubiegać się o stypendium socjalne.”

 Otrzymywanie „dodatku socjalnego” jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego do jego zakończenia. Początek i zakończenie okresu finansowanego określane są w umowie podpisanej między uczelnią i studentem

 Nabycie przez studenta prawa do otrzymywania stypendium socjalnego po terminie (tj. po terminie wyznaczonym jako termin sprawdzenia uprawnień do pobierania stypendium socjalnego) nie nakłada na uczelnię obowiązku wypłaty „dodatku socjalnego”.

Jeżeli student posiadający prawo do stypendium socjalnego decyduje się na przedłużenie wyjazdu z dofinansowaniem zerowym, nie przysługuje mu wypłata „dodatku socjalnego” w wysokości 853 zł na miesiąc.

Uczestnicy uprawnieni do „dodatku socjalnego” otrzymują ryczałt na koszty utrzymania w wysokości ustalonej zgodnie z wytycznymi w załączniku IV do umowy finansowej PO WER podpisanej między FRSE a uczelnią.

 Stawki wsparcia indywidualnego powiększonego o „dodatek socjalny” określone są w PLN.

 

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa otrzymała Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education) 2021-2027. Od 1 stycznia 2021 roku, w oparciu o tzw. Politykę Europejską (Erasmus Policy Statement) uczelnia może realizować działania i projekty w ramach tego programu.

 

Akcja KA103

 

Państwa programu, do których można wyjechać na studia lub w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych:

 

 • Bułgaria (Sofia) - College of Management, Trade and Marketing
 • Chorwacja (Osijek) - Josip Juras Strossmayer University
 • Irlandia (Limerick) -  University of Limerick
 • Niemcy (Erlangen) - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 • Niemcy (Bremen) -Hochschule Bremen
 • Niemcy (Köln) – Fachhochschule für Recht und Verwaltung
 • Słowacja (Bratysława) - Pan-European University
 • Słowacja (Koszyce) - Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika
 • Słowacja (Prešov) - International School of Management Slovakia
 • Węgry (Szeged) - University of Szeged
 • Włochy (Neapol) - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
 • Turcja (Istanbuł) - Özyeğin University

 

Akcja KA107 

 

KA 107 „Mobilność edukacyjna”  w programie Erasmus+ polega na wymianie studentów i pracowników z krajów programu (UE) z uczelniami partnerskimi z innych regionów świata. 

 

Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy mobilności z uczelni partnerskich, otrzymują dofinansowanie (stypendium) wypłacane przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowska Szkołę Wyższą na podstawie umowy finansowej, jaką Uczelnia podpisała z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

 

Państwo partnerskie:

 • Gruzja -Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego.