Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Pracownicy

Do kogo skierowany jest program?
 
Wyjazdy:
 • nauczyciele akademiccy wyjeżdżający do zagranicznych szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
 • pracownicy uczelni wyjeżdżający do zagranicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (szkolenia podnoszące kwalifikacje)
 
Instytucje zagraniczne goszczące pracowników WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej na szkoleniach
 
W przypadku mobilności odbywającej się między krajami programu Erasmus+, współpracujące uczelnie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
 
 W ramach akcji KA103 uczelnia współpracuje z:
 • Bułgaria (Sofia) - College of Management, Trade and Marketing
 • Chorwacja (Osijek) - Josip Juras Strossmayer University
 • Irlandia (Limerick) -  University of Limerick
 • Niemcy (Erlangen) - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 • Niemcy (Bremen) -Hochschule Bremen
 • Niemcy (Köln) – Fachhochschule für Recht und Verwaltung
 • Słowacja (Bratysława) - Pan-European University
 • Słowacja (Koszyce) - Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika
 • Słowacja (Prešov) - International School of Management Slovakia
 • Węgry (Szeged) - University of Szeged
 • Włochy (Neapol) - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
 • Turcja (Istanbuł) - Özyeğin University

 

 W ramach akcji KA107 uczelnia współpracuje z:

 • Gruzja -Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego.
 
Czas trwania wyjazdu 
 
Wyjazd w celu prowadzenia zajęć (Teaching) może trwać od 2 do 5 dni.
 
Wyjazd w celu odbycia szkolenia (Training) od 2 do 14 dni, przy czym finansowanie obejmuje okres maksymalnie do 5 dni.
 
Warunki naboru
 
Nauczyciele akademiccy mają obowiązek przygotować indywidualny program mobilności (Mobility Agreement) dotyczący nauczania za granicą, który musi zostać zatwierdzony przez uczelnię wysyłającą i goszczącą.
 
Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.
 
Pracownicy szkół wyższych (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i inni pracownicy) mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).
 
Tak jak w przypadku wyjazdów dydaktycznych, niezbędne jest zatwierdzenie przed wyjazdem indywidualnego programu mobilności (Mobility Agreement) dotyczącego szkolenia za granicą.
 
Z wyjazdów w programie Erasmus+ mogą korzystać pracownicy uczelni uczestniczących w programie, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub osoby współpracujące na podstawie innej umowy cywilnoprawnej. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników etatowych. Wyjazdy pracowników w programie Erasmus+ są traktowane przez uczelnię jako element strategii rozwoju własnej kadry.
 
Wyjazdy pracowników podlegają dofinansowaniu z grantu jaki WSPiA otrzymuje od Agencji Narodowej. Grant jest dzielony w sposób równy pomiędzy poszczególnych nauczycieli akademickich oraz innych pracowników zgodnie z zasadami wynikającymi z „Mobilności akademickiej” realizowanej w Programie Erasmus+ w danym roku akademickim, określonymi w Przewodniku po programie Erasmus+. 
Dofinansowanie obejmuje ryczałt na koszty podróży i pobytu w uczelni partnerskiej zgodnie ze stawkami określonymi przez Agencję Narodową programu Erasmus+.
 
Terminy i procedura naboru 
 
W każdym momencie roku akademickiego (rekrutacja ciągła) nauczyciele akademiccy/pracownicy uczelni mogą złożyć do Rektora pisemny wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd do Uczelni zagranicznej z uwzględnieniem terminu wyjazdu.
 
Nauczyciel akademicki, po uzyskaniu zgody Rektora na wyjazd za granicę, składa u Pełnomocnika Rektora do spraw Współpracy Międzynarodowej, Koordynatora Programu Erasmus:
 • formularz zgłoszeniowy 
 • Indywidualny program nauczania
 
Nauczyciel akademicki/pracownik uczelni, po uzyskaniu zgody Rektora na wyjazd za granicę w celu odbycia szkolenia  składa u Koordynatora Programu Erasmus: 
 • formularz zgłoszeniowy
 • Indywidualny program szkolenia
 
Podstawą kwalifikacji nauczyciela akademickiego/pracownika uczelni na wyjazd zagraniczny jest ocena – odpowiednio - Indywidualnego programu nauczania lub Indywidualnego programu szkolenia dokonana przez Komisję Kwalifikacyjną, której skład określony jest w Zarządzeniu nr 15c/2018 Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z dnia 23 marca 2018 r. 
 
Nauczyciel akademicki/pracownik uczelni wyjeżdża za granicę po zawarciu umowy finansowej z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołą Wyższą. 
 
Nauczyciel akademicki przeprowadza zajęcia dydaktyczne na podstawie Indywidualnego programu nauczania.
 
Nauczyciel akademicki/pracownik uczelni odbywa szkolenie za granicą na podstawie Indywidualnego programu szkolenia.
 
Na podstawie zawartej umowy z WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą, nauczyciel akademicki/pracownik uczelni  otrzymuje stypendium z grantu przyznanego WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej przez Agencję Narodową.
 
Podczas wyjazdu nauczyciel akademicki/pracownik uczelni nie jest urlopowany.
 
W celu potwierdzenia wyjazdu i pobytu za granicą, nauczyciel akademicki składa w uczelni następujące dokumenty:
 • dokument wydany przez uczelnię przyjmującą poświadczający czas pobytu w tej instytucji i zrealizowanie indywidualnego programu nauczania (wraz z liczbą godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych);
 • sprawozdanie z pobytu w uczelni przyjmującej według wzoru i w formie wymaganej przez uczelnię.
 
Wyjazd pracownika uczelni w celach szkoleniowych musi znaleźć potwierdzenie w dokumentach, które jest zobowiązany dostarczyć uczelni WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej:
 • dokument wydany przez instytucję przyjmującą poświadczający czas pobytu w tej instytucji i zrealizowanie Indywidualnego programu szkolenia;
 • sprawozdanie z pobytu w instytucji przyjmującej według wzoru i w formie wymaganej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą.