Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Studia

Kraje, do których możesz pojechać
 
Wyjazd odbywać się może do wybranego kraju programu lub do jednej z uczelni partnerskich, posiadającej Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego.
 
Uczelnie programu:
 • Bułgaria (Sofia) - College of Management, Trade and Marketing
 • Chorwacja (Osijek) - Josip Juras Strossmayer University
 • Irlandia (Limerick) -  University of Limerick
 • Niemcy (Erlangen) - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 • Niemcy (Bremen) -Hochschule Bremen
 • Niemcy (Köln) – Fachhochschule für Recht und Verwaltung
 • Słowacja (Bratysława) - Pan-European University
 • Słowacja (Koszyce) - Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika
 • Słowacja (Prešov) - International School of Management Slovakia
 • Węgry (Szeged) - University of Szeged
 • Włochy (Neapol) - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
 • Turcja (Istanbuł) - Özyeğin University
 • Bługaria (Stara Zagora) - Trakia University
 
Uczelnie partnerskie:
 • Gruzja -Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego

 

Kryterium kwalifikacyjne 
 
Aby móc aplikować do programu Erasmus+ 
 • musisz mieć ukończony I rok studiów i zdobyć 60 punktów ECTS
 • nie możesz pozostawać na urlopie od zajęć na uczelni 
 • musisz zaliczyć poprzedni semestr studiów
 • Twoja średnia ocen za ostatni semestr powinna wynosić minimum 3.5
 • musisz wykazać się znajomością przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (min. B1)
 
O wyjazd w ramach programu Erasmus+ może starać się osoba będąca w momencie wyjazdu na studia studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia. Studenci studiów drugiego stopnia wyjeżdżać mogą w semestrze trzecim.
 
Dodatkowymi kryteriami kwalifikacji studenta na wyjazd zagraniczny są:
 • zaangażowanie, w szczególności w: pracach koła naukowego, organizacji sportowej i Samorządzie Studenckim,
 • uzasadniona motywacja do odbycia części studiów/praktyk za granicą itp. 

 

- formularz zgłoszeniowy
- klauzula RODO
- CV po angielsku ze zdjęciem
 
Rekrutacja w roku akademickim 2019/2020
 
Rekrutacja na semestr zimowy (rok akademicki 2019/2020) trwa do 15 czerwca 2019.
Rekrutacja na semestr letni (rok akademicki 2019/2020) otwarta będzie do 15 listopada 2019.
 
Dokumenty należy złożyć biurze Koordynatora Programu Erasmus w p. 8 bud. A.
 
Karta Studenta Erasmusa - prawa i obowiązki z stypendysty
 
Niniejsza Karta określa Twoje prawa i obowiązki oraz zawiera informacje o tym, jakiej pomocy możesz oczekiwać od organizacji wysyłającej i przyjmującej na każdym etapie Twojego udziału w programie Erasmus+.
 
 
Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
 
Każdy student wyjeżdżający na stypendium Programu Erasmus+ zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ w przypadku wyjazdu do kraju UE lub prywatne ubezpieczenie kosztów leczenia o równorzędnym zakresie w przypadku wyjazdu do kraju niebędącego członkiem UE) ważnego na terenie kraju w którym będzie przebywać.
Każdy wyjeżdżający student ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub kosztów leczenia na czas podróży i całego pobytu w organizacji przyjmującej oraz zna zakres tego ubezpieczenia.
 
Czas trwania wyjazdu na studia
 
Wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ może trwać od 3 – 6 miesięcy.
W porozumieniu z koordynatorem Erasmus+ możesz zadecydować na jak długo wyjedziesz na stypendium, jednak termin wyjazdu musi być zgodny z warunkami, jakie ustalają między sobą uczelnie. 
Możesz wybrać semestr zimowy / letni. Należy pamiętać, że wyjazd nie może być krótszy niż 3 miesiące oraz nie dłuższy niż 6 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego.
 
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
 
Czy przedmioty zaliczone podczas Erasmus+ są brane pod uwagę na uczelni macierzystej?
 
Uczelnia macierzysta, tj. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni zagranicznej za równoważny z okresem studiów na uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuża czasu studiów) pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów („Porozumienie o programie zajęć” , czyli Learning Agreement).
 
Uznawanie studiów zrealizowanych za granicą następuje na podstawie procedur wypracowanych w systemie ECTS. Student jest zobowiązany zaliczyć przedmioty na Uczelni macierzystej, które nie mogły być zrealizowane za granicą w oparciu o Learning Agreement. Muszą to być przedmioty z danego trybu, roku i semestru.
 
Pamiętaj jednak, że przed wyjazdem na zagraniczną uczelnię zostaniesz poinformowany przez koordynatora Programu Erasmus o przedmiotach, które musisz zaliczyć po powrocie oraz o przedmiotach, które w ramach Learning Agreement zostaną zaliczone na podstawie zaliczeń uzyskanych na zagranicznej uczelni.
 
W przypadku zaliczenia za granicą większej liczby godzin zajęć niż wymaga „Learning Agreement lub zajęć, które ze względu na specyfikę danego kierunku studiów nie mogą być uznane za równoważne, nadwyżka ta może być zaliczana do zajęć fakultatywnych wyższego semestru lub uwzględnione w suplemencie do dyplomu. W przypadku uznania zajęć za dodatkowe wydaje się “Kartę uznania zaliczeń dodatkowych”.
 
Warunkiem koniecznym uznania okresu studiów zagranicznych jest przedstawienie przez studenta “Wykazu zaliczeń” (Transcript of Records) - potwierdzonego przez uczelnię, na której  student odbywał studia oraz zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego dokładne daty pobytu na zagranicznej uczelni (Statement/Certificate of recognition of the study period abroad).
 
Czy muszę płacić czesne za studia, w trakcie wyjazdu na Erasmus+ ?
 
Za okres trwania praktyk lub studiów odbywanych na zagranicznej uczelni studenci mogą zwolnieni z opłat za studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej na podstawie wniosku złożonego w terminie do 2 tygodni przed wyjazdem. Decyzję co do zwolnienia studenta z opłat za studia na okres wyjazdu za granicę podejmuje Rektor.
 
Czy muszę płacić czesne lub uiszczać na uczelni zagranicznej, gdzie studia są płatne?
 
Przyjmująca uczelnia zagraniczna nie ma prawa pobierać od studentów przyjeżdżających opłat za naukę (wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy itp.);
 
Erasmus+ PO WER 
 
Program Erasmus+ PO WER o możliwość odbywania części studiów i praktyk za granicą przez studentów niepełnosprawnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 
Kto może skorzystać z programu Erasmus+ PO WER?
 
Studenci zakwalifikowani na studia/praktykę w danym roku na wyjazd programie Erasmus+, dla których uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” otrzymują zarówno „wsparcie indywidualne”, jak i „dodatek socjalny” z budżetu PO WER. 
 
Studenci uprawnieni w uczelni do otrzymywania stypendium socjalnego w dniu złożenia wniosku o wyjazd zagraniczny na studia/praktykę otrzymują dodatkową kwotę na każdy miesiąc pobytu, zwaną dalej „dodatkiem socjalnym”.