Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zadania

baner
×

Zadanie 1:
Zajęcia warsztatowe "Zostań Przedsiębiorcą z WSPIA"
 – 270 h na grupę:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów w zakresie przedsiębiorczości (podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, tworzenie stron internetowych, kampanie reklamowe, blogi firmowe, analiza efektywności), komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne, językowe, komunikacyjne, umiejętność kreacji zespołowych, w tym interdyscyplinarnych, nauka poprawnego wysławiania się, pisania, relacje społeczne w biznesie, obsługa klienta, motywacja, kreatywność, innowacyjność, zdolności przywódcze.

Zakres tematyczny warsztatów  obejmuje:

  • Prawno-ekonomiczne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej – 60 h na grupę:

Zajęcia praktyczne prowadzone przy użyciu obowiązujących dokumentów w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej; rejestracja, biznes plan, dokumenty kadrowe (umowy, deklaracje ZUS, PIT, listy płac), sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy finansowe), rozliczenia publiczno-prawne (podatki), zewnętrzne źródła finansowania (kredyty, pożyczki, fundusze UE: dotacje, instrumenty finansowe), umowy handlowe wraz z formami zabezpieczenia. Zajęcia  prowadzone w małych grupach w laboratorium komputerowym pozwolą studentom zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia działalności  gospodarczej. Do zajęć wykorzystane będą programy / aplikacje ułatwiające: planowanie / uruchamianie / prowadzenie działalności gospodarczej - gry biznesowe (nauka procesów zakładania i całościowego zarządzania, doskonalenie miękkich umiejętności).

  • Marketing Internetowy – 120 h na grupę:

Programem zostaną objęte zagadnienia: tworzenie firmowych stron internetowych, reklamy w wyszukiwarkach, obsługa kampanii reklamowych, analiza efektywności działań promocyjnych w Internecie, marketing w urządzeniach mobilnych, social media marketing, e-mail marketing, video marketing. Zajęcia prowadzone w małych grupach w laboratorium komputerowym. Do zajęć wykorzystane będą programy / aplikacje ułatwiające prowadzenie zajęć.

  • Kompetencje społeczne w biznesie – 90 h na grupę:

Programem zostaną objęte zagadnienia:

  • komunikacja: negocjacje (reguła oddziaływania na ludzi) według Roberta Cialdiniego, erystyka i argumentacja według Schopenhauera, mowa ciała, komunikacja w mediach, obsługa klienta (standardy, etykieta, wizerunek, budowanie relacji, profesjonalizm, etapy obsługi, narzędzia) autoprezentacja: doskonalenie miękkich umiejętności (wystąpienia przed kamerą - wpadki i gafy);
  • inteligencja emocjonalna: motywacja, zdolności przywódcze, samoświadomość, kontrola emocji i stresu, budowanie i utrzymywanie relacji społecznych, wywieranie wpływu na innych, kreatywność i innowacyjność w biznesie: metody podnoszenia kreatywności indywidualnej i grupowej, wykorzystywanie innowacji w biznesie, środowisko wspomagające innowacyjność.

Zajęcia będą łączyły część teoretyczną z praktyczną m.in. poprzez zastosowanie zróżnicowanych form prowadzonych w oparciu o prezentację multimedialną, wymianę informacji i doświadczenia między uczestnikami a trenerem, ćwiczenia w podgrupach oraz indywidualne w tym wystąpienia przed kamerą.

Zadanie 2:
Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami
 – 30 h na grupę:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, interpersonalnych,  komunikacyjnych, umożliwienie studentom kontaktu z osobami związanymi z otoczeniem biznesowym, przekazanie studentom praktycznej wiedzy na temat indywidualnych doświadczeń opartych na konkretnych przedsięwzięciach, w tym młodzi przedsiębiorcy “success stories”.

Zadanie 3:
Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych
 – 120 h na grupę:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w zespole, kreowanie zdolności przywódczych, interpersonalne, w zakresie przedsiębiorczości, informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji, analityczne.
Zakres tematyczny zajęć:

  • Pracownia praktyczna - Symulator biznesowy – 60 h na grupę:

Zajęcia prowadzone będą metodą projektową, grupa podzielona zostanie na 5-osobowe zespoły projektowe. W trakcie realizacji zajęć następować będzie wymiana informacji  między studentami oraz różnymi specjalistami (prawo, biznesplan, finanse, księgowość, rynki zbytu, internacjonalizacja) według określonego scenariusza w celu umożliwienia studentom poznania mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa w odniesieniu do konkretnych przykładów i problemów, rozwiązywanie konkretnych problemów z zachowaniem formuły symulacji praktycznej - prowadzenie tzw wirtualnych firm pod kierunkiem doświadczonych opiekunów.
Symulator procesów decyzyjnych obejmuje: symulacje procesów formułowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, symulacje procesów zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach wirtualnego, konkurencyjnego rynku, praca zespołowa. Studenci nabędą wiedzę w zakresie twórczego udziału w projektach zespołowych oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Będą pracować w zespołach analizując i rozwiązując problemy z zakresu tworzenia strategii rozwoju firmy, źródeł finansowania, analizy finansowej na potrzeby podejmowanych decyzji, finansów przedsiębiorstwa oraz formułowania i realizacji strategii pozyskiwania nowych rynków, wprowadzania nowych produktów, wzornictwo, innowacje, ochrona własności intelektualnej . Symulacje będą łączyć aspekty teorii i zarządzania, finansów i rachunkowości z praktycznymi aspektami funkcjonowania biznesu. Decyzje studentów będą weryfikowane w sekwencyjnym modelu decyzyjnym wirtualnego przedsiębiorstwa.

  • Pracownia praktyczna – Klinika Przedsiębiorczości – 60 h na grupę:

Zajęcia prowadzone w ramach pracowni praktycznej pozwolą studentom sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Służyć temu będą: doradztwo w zakresie biznesplanu, zewnętrznych źródeł finansowania, rynków zbytu, B+R, spotkania z praktykami, spotkania z mieszkaniami, popularyzowanie wiedzy, rozwiązywanie kazusów.
Działalność Kliniki obejmie w szczególności: prowadzenie konsultacji biznesplanów, informowanie o możliwych źródłach finansowania przedsięwzięć biznesowych, pomoc w przygotowywaniu dokumentów związanych z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Konsultacje zapewnią obopólne korzyści. Studenci poświęcają swój czas, rozwiązują zgłaszane przez klientów problemy i udzielają im niezbędnych informacji. Z drugiej strony, spotkania z przedsiębiorczymi osobami stanowią dużą wartość dodaną dla studentów, którzy w ten sposób kształtują swoje predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Zbierają także realne doświadczenia, które ułatwiają im proces kształcenia. Mechanizm działania Kliniki wpisuje się w metodologię nauczania klinicznego, która uznawana jest za jedną z najbardziej efektywnych metod uczenia. Działalność Kliniki prowadzona będzie pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych WSPiA.

Zadanie 4:
Wizyty studyjne do wiodących w kraju ośrodków innowacji
 – 4 wizyty na grupę:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. W ramach zadania założono wyjazdy do: parku PNT, inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatory IT, inkubatory przedsiębiorczości akademickiej  w ramach których będzie możliwość zapoznania się w praktyce z rozwiązaniami funkcjonującymi w różnych instytucjach / przedsiębiorstwach. Dla każdej grupy zostaną zorganizowane 4 wizyty do wiodących ośrodków innowacji w Polsce, gdzie zostaną zorganizowane spotkania z młodymi przedsiębiorcami typu startup. Zdobyta praktyczna wiedza w połączeniu z dostępnymi różnymi instrumentami wsparcia dla startupów zwiększy szansę na rozpoczęcie i prowadzenie własnego biznesu.

 

POWYŻSZE ZADANIA ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W DWÓCH EDYCJACH:
PIERWSZEJ ROZPOCZYNAJĄCEJ SIĘ DO STYCZNIA 2017 R. ORAZ DRUGIEJ,  ROZPOCZYNAJĄCEJ SIĘ OD PAŹDZIERNIKA 2017 R.