Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Projekt MSZ : "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014"

Realizacja Projektu pozwoliła na rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej poprzez podsumowanie oraz zaprezentowanie efektów dziesięciolecia członkostwa w UE  na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego.
Osiągnięte cele szczegółowe:
  • Przeprowadzono badania w zakresie doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego z członkostwa w Unii Europejskiej. Badaniami objęto blisko połowę jednostek samorządowych województwa podkarpackiego, w tym samorządy przygraniczne, co stanowi znaczą, a przede wszystkim reprezentatywną grupę badawczą. Zbadano formy współpracy poszczególnych jednostek w przestrzeni międzynarodowej z uwzględnieniem potencjału członkostwa w Unii Europejskiej. Analizie poddano stopień wykorzystania przez samorząd terytorialny oraz wypracowano rekomendacje usprawniające w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków unijnych. Przeprowadzono badania socjologiczne w zakresie odbioru społecznego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Opracowano raport z badań, którego wyniki zaprezentowane zostały w ramach Konferencji z udziałem szerokiej grupy odbiorców.  Ponadto, wyniki badań w wersji naukowo-poznawczej zostały uwzględnione w publikacji pt. „10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego z członkostwa w Unii Europejskiej”.
  • Włączono szerokie grono ekspertów do dyskusji na temat korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy samorządu terytorialnego. Analizie poddano rozwój samorządności terytorialnej, roli i osiągnięć samorządów na  płaszczyźnie międzynarodowej wraz z wypracowaniem rekomendacji na przyszłość. W tym zakresie zaangażowanych zostało 10 ekspertów do opracowania publikacji, tj. prof. dr hab. Elżbieta Feret, prof. dr hab. Zbigniew Czarnik, prof. dr hab. Krzysztof Eckhardt, dr Beata Bury, dr Dorota Ferenc-Kopeć, dr Agata Furgała, dr Magdalena Kędzior, dr Marta Pietras-Eichberger, dr Wojciech Konaszczuk, dr Rafał Polak. Eksperci aktywnie uczestniczyli w Konferencji biorąc czynny udział w debacie na temat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego z członkostwa w Unii Europejskiej oraz oczekiwanych perspektyw. Ponadto, eksperci aktywnie uczestniczyli w opracowywaniu publikacji pt. „10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego z członkostwa w Unii Europejskiej” realizowanej w ramach Projektu. Poza ekspertami udział w debacie wzięli także inni znawcy przedmiotu, czego wyrazem jest ich udział w publikacji. Łącznie publikacja zawiera 17 artykułów.
  • Zorganizowano Konferencję Naukową p.t. „SAMORZĄD TERYTORIALNY W UNII EUROPEJSKIEJ” w dniach 22-23 października 2014 r. w Rzeszowie i w Krasiczynie z udziałem przedstawicieli nauki, a także praktyków-samorządowców, organów związanych z funkcjonowaniem samorządu, jak i z dystrybucją środków unijnych. Przyjęta formuła Konferencji pozwoliła na włączenie szerokich kręgów odbiorców w dyskusję na temat korzyści płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W debacie realizowanej w ramach Konferencji bezpośredni udział wzięło 200 osób. W ramach Konferencji w debacie bezpośrednio uczestniczyli przedstawiciele różnych grup społecznych i struktur publicznych. Przede wszystkim byli to praktycy–samorządowcy, przedstawiciele wszystkich poziomów samorządu terytorialnego, tj. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, radni samorządowi, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, sekretarze jednostek samorządowych, szefowie ważnych komórek organizacyjnych struktury administracji samorządowej na Podkarpaciu. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele innych instytucji, jak np. Wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, czy Prezes Zarządu Towarzystwa Studiów Samorządowych i Gospodarczych w Rzeszowie. Byli przedstawiciele Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. W obradach udział wzięli także studenci zainteresowani problematyką członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ponadto, Konferencja była transmitowana za pomocą środków masowego przekazu do szerokiego grona odbiorców przy użyciu strony WSPiA.
  • Podjęto działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na rolę i pozycję Polski na arenie międzynarodowej poprzez podzielenie się wiedzą i doświadczeniami z szeroką grupą społeczną w kraju i zagranicą. W tym zakresie zaproszono do udziału w Konferencji przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji związanych z funkcjonowaniem samorządu, w tym w przestrzeni międzynarodowej. Zaproszono także przedstawicieli instytucji z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym z: Paneuropean University in Bratislava, Faculty of Law (Słowacja), University of Szeged (Węgry), CEVRO Institute in Prag (Czechy), Lviv National University after Ivan Franko, Faculty of Law (Ukraina), Konstytucyjny Sąd Ukrainy (Ukraina), Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu(Iwano-Frankiwsk), Uniwersytet Narodowy "Politechnika Lwowska" Instytut Prawa i Psychologii (Ukraina), Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych (Ukraina), przedstawiciel Iwano-Frankowskiego
    Miejskiego Komitetu Wykonawczego (Ukraina), Zastępca Przewodniczącego Iwano-Frankowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (Ukraina), Państwowy Uniwersytet im Tarasa Szewczenki, Katedra Prawa Konstytucyjnego(Ukraina), Przewodniczący Iwano-Frankiwskiej Rady Obwodowej (Ukraina), Zastępca Kierownika Miejskiego Departamentu Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych Iwano-Frankiwsk (Ukraina),
  • Celem rozpowszechnienia wyników badań oraz debaty publicznej prowadzonej w ramach Konferencji na temat doświadczeń z członkostwa Polski w Unii Europejskiej wydana została publikacja pt. „10 lat doświadczeń polskiego samorządu terytorialnego z członkostwa w Unii Europejskiej” oraz przekazana do bibliotek, czytelni, szkół i innych instytucji w łącznej liczbie 500 egzemplarzy w j. polskim w tym streszczenie w j. angielskim. Ponadto, streszczenie tej publikacji w j. angielskim przekazane zostało za pomocą placówek dyplomatycznych i ośrodków akademickich do krajów przechodzących proces demokratyzacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego, w tym głównie na Ukrainę. Relacja z przebiegu Konferencji jest stale dostępna na stronie WSPiA, dzięki czemu dostęp ma do niej nieograniczona liczba odbiorców.
  • W ramach Konferencji dokonano wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie współpracy międzynarodowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Kompilacja i różnorodność zaprezentowanych doświadczeń pozwoliły na ocenę korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy samorządu terytorialnego. Pozwoliło to także na identyfikację trudności i wypracowanie rekomendacji usprawniających aktywność jednostek samorządowych w przestrzeni międzynarodowej, w tym w obszarze Unii Europejskiej.