Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Grupa docelowa

Baner reklamowy

Grupę docelową (dalej GD) stanowi kadra dydaktyczna WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej - 83 osoby , w tym 27 kobiet (K)  oraz 56 mężczyzn ( M ), brak jest osób z niepełnosprawnościami (ON), którzy będą uczestniczyć w zajęciach,

w zakresie:

• innowacyjnych umiejętności dydaktycznych - 83

• umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia 83

• w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym - 9

• zarządzania informacją - 83

 

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasad równości płci i nie będzie ograniczała dostępu obydwu płci czy ON. Projekt otwarcie będzie zachęcał w materiałach informacyjno-promocyjnych (plakat A3) obydwie płci do uczestnictwa w działaniach proj. poprzez bezpośrednie sformułowania typu:

„Projekt służy podniesieniu komp. pracowników dydaktycznych/pracowniczek dydaktycznych WSPiA”. Za rekrutację odpowiada Komisja w składzie: Koordynator Projektu, Dziekani - Dyrektorzy Kolegiów Dydaktycznych, Specjalista ds. rekrutacji. Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o Regulamin rekrutacji. Zostanie stworzona lista rankingowa i rezerwowa (element zarządzania ryzykiem projektu).

 

ETAPY REKRUTACJI:

1) FORMALNE:

- pracownik/czka dydaktyczny (na podstawie formularza zgłaszającej się do udziału w projekcje) uwzględniając:

● nauczycieli akademickich,

● pracowników/czek dydaktycznych zatrudnionych na umowy cywilnoprawne na okres, co najmniej 4 semestrów po zakończeniu realizacji projektu( do IX 2021).

2. MERYTORYCZNE:

- wynik bilansu kompetencji kadry kwalifikujący UP do udziału w danym zadaniu (uczestnictwo w jednym zadaniu nie wklucza udziału w innych).

Elementy i założenia bilansu kompetencji.

-przeprowadzenie na wejściu i wyjściu badania kompetencji każdego uczestnika projektu adekwatnie do przewidzianego wsparcia (PESEL),

- monitorowanie zdobytych kompetencji UP poprzez hospitacje zajęć oraz badanie ankietowe,

- prowadzenie zajęć ze studentami wykorzystując zdobyte kompetencje w trakcie realizacji projektu.

Bilans zostanie przeprowadzony przez doradcę edukacyjnego zatrudnionego w ramach kosztów pośrednich.

 

CEL: kwalifikowanie uczestników do form wsparcia, ocena rezultatów powstałych dzięki realizacji projektu, określenie stanu kompetencji przed i po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcje i wpływ na rezultat - "liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne".

 

KRYTERIA REKRUTACJI:

Rekrutacja do udziału w projekcie zgodna z wartością docelową wskaźnika K/M wskazana w pkt. 3.1.1, która wynika z rozpoznanych potrzeb w oparciu o wyniki badania

kompetencji i luki kompetencyjnej z nich wynikających.

1.Zdiagnozowana wielkość luki kompetencyjnej (osoby o największych lukach mają pierwszeństwo 1pkt.- mała luka, 10pkt.- duża luka i pilna potrzeba udzielenia wsparcia w ramach projektu).

2. Liczba godzin zajęć dydaktycznych w ostatnim roku akademickim. - na podstawie danych Dziekana (preferujemy osoby o największej liczbie godz.) z zastosowaniem

metodologii przedziałów:

1) uszeregowaniu od „najlepszego” – o najwyższej wartości do „najgorszego” – o najniższej wartości,

2) podzieleniu uszeregowanych danych na przedziały o równej, co do zasady, liczbie. L. przedziałów zależy od liczby godzin do oceny. Przydzieleniu, zgodnie z uszeregowaniem, należnej danemu przedziałowi l. pkt  - najwyższa 10 pkt, najniższa.- 1 pkt

3. Preferowani będą praktycy (5 pkt)-na podstawie danych z Kadr.

Dokumentacja będzie gromadzona w wersji papierowej do czasu wskazanego w umowie o dofinansowanie.

 

Terminy rekrutacji:

1)      Czerwiec 2017 r

2)      Wrzesień – listopad 2017 r