Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Zadania

baner
×

1. Zadanie nr 1. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych:

Celem zadania jest podniesienie kompetencji w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych w ramach szkoleń krajowych w okresie wrzesień 2017 r. – październik 2018 r.

Moduł nr 1:  nowoczesne metody nauczania.

Zajęcia obejmować będą 45 godzin dydaktycznych na grupę

Forma zajęć: warsztaty

Tematyka zajęć: Kompetencje (specjalistyczne, dydaktyczne, psychologiczne),  pożądane cechy nauczyciela akademickiego  (relacje nauczyciel –student, autoprezentacja), zasady, formy i środki kształcenia, metody nauczania (podające, problemowe, eksponujące praktyczne, tekstu przewodniego; projektu edukacyjnego; webquest;  flipped classroom; peer learning; tutoring, coaching, mentoring; design thinking; case study), ocenianie w procesie kształcenia.

Moduł nr 2: prezentacje graficzne-PowerPoint, Gimp, Inkscaple, Audacity

Zajęcia obejmować będą 23 godzin dydaktycznych na grupę

Forma zajęć: warsztaty.

Tematyka zajęć: tworzenie prezentacji multimedialnych z zastosowaniem najnowszych możliwości ww. programów, wykorzystywanie plików filmowych i dźwiękowych wordartów, umieszczanie grafiki, metody konstruowania tekstów oraz nietypowych wzorców, tworzenie slajdów w różnych konfiguracjach oraz relacjach między nimi, wstawianie diagramów oraz ich animowanie.

Oczekiwane kompetencje Uczestnika Projektu: Uczestnik Projektu potrafi samodzielnie przygotować prezentacje multimedialne w wybranym programie.

 

2. Zadanie nr 2. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia:

Moduł nr 1: „wykorzystanie tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym”.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych w ramach szkoleń krajowych w okresie: wrzesień 2017 r. – październik 2018 r.

Zajęcia obejmować będą 17 godziny dydaktyczne na grupę

Forma zajęć: warsztaty

Tematyka zajęć: instalacja i uruchomienie, wygląd interfejsu, podstawowe elementy sterujące, sporządzanie i wyświetlanie notatek, rysunków, otwieranie i zapisywanie treści, wyświetlanie, korzystanie z gotowych lekcji i zasobów sieci Internet, wyświetlanie filmów, pisanie po filmach i przechwytywanie powstałych notatek, tworzenie i modyfikowanie lekcji.

Oczekiwane kompetencje Uczestnika Projektu potrafi:

  1. podłączać i uruchamiać tablicę,
  2. używać elementów wyposażenia, sterować pracą ustawieniami,
  3. postępować w typowych sytuacjach awaryjnych,
  4. nanosić notatki i rysunki na tablicę interaktywną oraz na istniejące zasoby,
  5. tworzyć i modyfikować lekcje, wyświetlać filmy i prezentować zasoby Internetu.

Moduł nr 2: „posługiwanie się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystanie w procesie kształcenia”.

Zajęcia obejmować będą 14 godzin dydaktycznych na grupę

Forma zajęć: warsztaty

Tematyka zajęć: bazy danych zamieszczone na oficjalnych stronach internetowych Sejmu RP i Senatu RP, EU, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, organów samorządowych, NBP, banków i innych przedsiębiorców, organizacji konsumenckich, bazy aktów prawnych(np. LEX), orzeczeń Trybunałów i sądów, BD umożliwiające samodzielne uzyskanie informacji o przedsiębiorcach(CIDG, KRS), elektroniczna baza ksiąg wieczystych, oraz inne publiczne bazy danych.

Oczekiwane kompetencje Uczestnika Projektu:

Uczestnik Projektu potrafi biegle korzystać z danych i informacji zawartych w profilowanych bazach danych oraz wykorzystywać je w procesie dydaktycznym.

Moduł nr 3: „baza danych Access”.

Zajęcia obejmować będą 23 godzin dydaktycznych na grupę

Forma zajęć: warsztaty

Tematyka zajęć: podstawy Bazy Danych (BD), rekordy i operacje na rekordach, tworzenie relacyjnych BD, kwerendy, formularze i kontrolki, raporty, eksportowanie, importowanie
i łączenie danych, bezpieczeństwo, kopie zapasowe.

Oczekiwane kompetencje Uczestnika Projektu: uczestnik zdobędzie umiejętności w zakresie projektowania, tworzenia, wykorzystywania BD oraz przystosowania ich do pracy dydaktycznej oraz naukowej. Uczestnik Projektu nauczy się jak efektywnie korzystać z BD przy pomocy programu Access, wzbogacać istniejące bazy o elementy takie jak formularze do wprowadzania danych, kwerendy do przetwarzania, analizy i raportowania danych.

 

3. Zadanie nr 3. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym w ramach Projektu w okresie: wrzesień 2017 r. -  październik 2018 r.

Moduł nr 1: Język angielski prawniczy

Zajęcia obejmować będą 120 godzin dydaktycznych na grupę

Forma zajęć: warsztaty

Tematyka zajęć (moduł 1): słownictwo specjalistyczne, ćwiczenia mowy, przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacja przykładowych wykładów.

Oczekiwane kompetencje Uczestnika Projektu (moduł 1): uczestnik potrafi biegle posługiwać się specjalistycznym j. angielskim, samodzielnie prowadzić wykłady w języku obcym. Warsztaty odbywać się będą w salach wskazanych przez Zamawiającego, w trybie dziennym, popołudniowym, w dni robocze od poniedziałku do piątku i/lub w weekendy pomiędzy godz. 8.00-21.00. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostosowany do preferencji uczestników projektu.

Moduł nr 2:  Język angielski prawniczo-ekonomiczny

Zajęcia obejmować będą 120 godzin dydaktycznych na grupę

Forma zajęć: warsztaty

Tematyka zajęć (moduł 2): słownictwo specjalistyczne, ćwiczenia mowy, przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacja przykładowych wykładów.

Oczekiwane kompetencje Uczestnika Projektu (moduł 2): uczestnik potrafi biegle posługiwać się specjalistycznym j. angielskim, samodzielnie prowadzić wykłady w języku obcym.

 

4. Zadanie nr 4. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry WSPiA w zakresie zarządzania informacją.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania informacją, w tym zarządzania informacją w procesie dydaktycznym, w okresie: wrzesień 2017 r. - październik 2018 r.

Moduł nr 1:” Zarządzanie informacją w procesie dydaktycznym”

Zajęcia obejmować będą 23 godzin dydaktycznych na grupę

Forma zajęć: warsztaty

Tematyka zajęć:  Istota, własności i funkcje informacji, zarządzanie informacją (uwarunkowania, metody oraz skutki, działania komunikacyjne: intencjonalność, interpretacja), obiektywizacja potrzeb informacyjnych, a jej subiektywizacja w zarządzaniu informacją (sposoby obiektywizacji i subiektywizacji, wzorce komunikowania interpersonalnego oraz kreacja i realizacja funkcji informacyjnych), bezpieczeństwo  pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania informacji.

Oczekiwane kompetencje Uczestnika Projektu: Uczestnik Projektu identyfikuje różnice między informowaniem a komunikowaniem, posiada wiedzę w zakresie kryteriów doboru i oceny jakości nośnika informacji oraz przestrzegania bezpieczeństwa i jakości gromadzenia informacji. Potrafi wskazać sposoby wykorzystania informacji przez jej adresatów. Posiada zdolność do rozpoznania i klasyfikowania procesów informacyjnych,  posiada następujące kompetencje: odpowiedzialność, zdolność do współdziałania, w sposób profesjonalny dokonuje konstruktywnej krytyki posiadanej informacji, w sposób jasny i zrozumiały przekazuje wiedzę i umiejętności uzyskane w trakcie zajęć problemowych.