Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

Seminarium Doktoranckie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 marca 2011 roku Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (obecnie WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa) uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

W roku akademickim 2024/2025 uruchomiona zostanie XIV edycja Seminarium Doktoranckiego w zakresie nauk prawnych.

Sprawdź zasady rekrutacji słuchaczy Seminarium Doktoranckiego w WSPIA >>>

Celem uczestnictwa w Seminarium Doktoranckim jest:

 1. podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników, w tym m.in. poszerzenie ogólnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa; zapoznanie z metodologicznymi zagadnieniami nauk prawnych; kształtowanie i rozwijanie warsztatu pracy naukowej,
 2. zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi teoriami i problemami badawczymi wybranej dyscypliny i specjalności naukowej,
 3. kształtowanie umiejętności opracowywania tekstów naukowych,
 4. przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Zajęcia dydaktyczne i inne formy aktywności naukowej określone w planie seminarium doktoranckiego:

 1. Wykład – wspólne zajęcia dla słuchaczy wszystkich roczników seminarium (I, II, III, IV), poszerzające wiedzę o  państwie i prawie.
 2. Konwersatorium – wspólne zajęcia dla słuchaczy danego rocznika służące rozwijaniu  warsztatu naukowego.
 3. Zajęcia specjalizacyjne – odbywają się dla słuchaczy Seminarium z podziałem na trzy sekcje: Prawa Prywatnego, Prawa Publicznego i Prawa Karnego. Będą obejmowały problematykę związaną z tematami prac doktorskich. Uczestnikami zajęć w sekcjach będą słuchacze II i III roku Seminarium, którzy zadeklarują wybór jednej z sekcji (determinowany zainteresowaniami naukowymi i tematami prac doktorskich). Ze względów organizacyjnych zajęcia w sekcjach będą się odbywały w systemie "modułowym" (w danym roku akademickim zajęcia planowane są w trzech modułach).
 4. Konsultacje z promotorem.
 5. Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej (konwersatoria z prawa prywatnego, prawa karnego i prawa publicznego) oraz Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa, Kryminalistyki i Kryminologii.
 6. Konferencje, seminaria naukowe i „glosatoria”.
 7. Otwarte zebrania katedr.
 8. Warsztaty – dotyczące m.in. zasad gromadzenia materiału badawczego, pisania rozprawy doktorskiej, wymogów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim itp.
×
×

Szczegółowe "plany studiów" na Seminarium Doktoranckim WSPiA znajdą Państwo na stronie - Plany studiów na Seminarium Doktoranckim.

Ostatni - VII semestr nie jest objęty "planem studiów" całego Seminarium Doktoranckiego i modułami, gdyż stanowi odrębny etap prac nad rozprawami doktorskimi. Plan tego modułu będzie konstruowany doraźnie w zależności od potrzeb doktorantów, a zwłaszcza analizy stopnia zaawansowania rozpraw doktorskich.

Przewodniczącym Rady Naukowo-Programowej Seminarium Doktoranckiego jest prof. zw. dr hab. Andrzej Zoll. Zadaniem Rady jest analiza i ocena konstruowania i realizacji planu studiów, a także wspieranie rozwoju naukowego doktorantów.

Koncepcja zdobywania punktów przez słuchaczy:

 1. I rok 2 semestr
  1. konferencja ogólnotematyczna (czerwiec) – referat:
   • do 15 pkt – opublikowany
   • do 8 pkt – nieopublikowany
   • do 5 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 2 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – udział w konferencji
  1. uczestnictwo w Podkarpackim Forum:
   • do 8 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 3 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – uczestnictwo w Forum
 1. II rok 3 semestr:
  1. uczestnictwo w Podkarpackim Forum:
   • do 8 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 3 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – uczestnictwo w Forum
 1. II rok 4 semestr:
  1. konferencja naukowa w trzech sekcjach: prawa prywatnego, prawa karnego i prawa publicznego – referat:
   • do 15 pkt – opublikowany
   • do 8 pkt – nieopublikowany
   • do 5 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 2 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – udział w konferencji
  1. uczestnictwo w Podkarpackim Forum:
   • do 8 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 3 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – uczestnictwo w Forum
 1. III rok 5 semestr:
  1. konferencja naukowa w trzech sekcjach: prawa prywatnego, prawa karnego i prawa publicznego – referat:
   • do 15 pkt – opublikowany
   • do 8 pkt – nieopublikowany
   • do 5 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 2 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – udział w konferencji
  1. uczestnictwo w Podkarpackim Forum:
   • do 8 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 3 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – uczestnictwo w Forum
 1. III rok 6 semestr:
  1. konferencja naukowa w trzech sekcjach: prawa prywatnego, prawa karnego i prawa publicznego – referat:
   • do 15 pkt – opublikowany
   • do 8 pkt – nieopublikowany
   • do 5 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 2 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – udział w konferencji
  1. uczestnictwo w Podkarpackim Forum:
   • do 8 pkt – głos w dyskusji opublikowany
   • do 3 pkt – głos w dyskusji nieopublikowany
   • 1 pkt – uczestnictwo w Forum
 1. Tezy, koncepcja, plan rozprawy doktorskiej – do 15 pkt
 2. I rozdział pracy doktorskiej (zaopiniowany pozytywnie przez promotora) – do 15 pkt
 3. Każdy kolejny rozdział – po 15 pkt
 4. Inne opracowania (esej, kazus, glosa i inne opracowania naukowe) – do 50 pkt.

 

 1. Decyzje w sprawie przyznania punktów podejmuje Rada Naukowa Seminarium Doktoranckiego i promotor.
 2. Punktacja końcowa:
  1. Powyżej 250 pkt – dyplom ukończenia seminarium z wyróżnieniem – obroniony doktorat Uczelnia wydaje na własny koszt, oferta prowadzenia zajęć ze studentami,  uczestnictwo na koszt Uczelni w szkole letniej dla doktorantów.
  2. Od 200 do 249 pkt – dyplom z oceną bardzo dobrą – doktorat wydany w wersji elektronicznej, oferta prowadzenia zajęć ze studentami, uczestnictwo na koszt Uczelni w szkole letniej dla doktorantów.