Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do strony logowania Przejdź do strony kontaktowej
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Resetuj rozmiar
Kontrast
Skala szarości

W WSPiA dyskutowano o zmianach w procedurze karnej

Jak usprawnić działanie sądów

Planowane zmiany w procedurze karnej to główny temat ostatniego posiedzenia Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej. Dyskusja zorganizowana w poniedziałek (28.01.) odbyła się pod hasłem "Czy w stronę kontradyktoryjności?". Było to wyjątkowe posiedzenie zorganizowane w formie konferencji. W dyskusji uczestniczyli m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Czesław Kłak (wykładowcy WSPiA) oraz prof. Paweł Wiliński (wykładowca UAM w Poznaniu).
 
W czasie konferencji zorganizowanej w Wyższej Szkole Prawa i Administracji prof. Paweł Wiliński (wykładowca UAM w Poznaniu) zwrócił uwagę na obecne rozwiązania, które nie tylko nie służą usprawnieniu postępowania, ale wręcz mu przeszkadzają (m.in. na instytucję zwrotu sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego; obowiązek poszukiwania przez sąd dowodów). Prezentując projekt zmian kodeksu postępowania karnego, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, Profesor zwrócił uwagę na jego całościowy i kompleksowy charakter, jak również staranne przeanalizowanie konsekwencji proponowanych zmian. Mają one z jednej strony prowadzić do przyspieszenia biegu procesu, a z drugiej w należyty sposób chronić prawa oskarżonego i pokrzywdzonego.
 
Do udziału w konferencji na tema zmian w procedurze karnej zaproszony został również dr Andrzej Kiełtyka (zastępca prokuratora Apelacyjnego w Rzeszowie). On w swoim wystąpieniu nie ograniczył się do uwag o inicjatywie dowodowej w toku postępowania przygotowawczego. Zwrócił bowiem uwagę na centralne zagadnienie dla postępowania przygotowawczego, jakim jest problem jego zakresu. Zdaniem dra Andrzeja Kiełtyki projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego przedstawionego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego jest krokiem w dobrą stronę, ponieważ może rzeczywiście usprawnić bieg procesu, ale nie wszystkie proponowane zmiany zostały przemyślane. Referent zwrócił uwagę m.in. na to, że nadal projekt nie precyzuje, jakie muszą być podstawy dowodowe do wniesienia aktu oskarżenia. Wynika, z niego również, że po wejściu w życie projektu prokurator będzie odpowiedzialny za cały tok procesu, także postępowanie sądowe, mimo że nie ma na wiele rzeczy wpływu. Według dra Andrzeja Kiełtyki proponowane zmiany wymagają jeszcze dokładnej analizy i rozważenia także innych wariantów.
 
Problem inicjatywy dowodowej stron poruszył także dr Łukasz Chojniak (Uniwersytet Warszawski). W swoim wystąpieniu skoncentrował się jednak na etapie postępowania sądowego. Referent zwrócił uwagę na to, iż nowe ujęcie tej problematyki prowadzić może do błędnych ustaleń faktycznych, co kłócić się będzie z zasadą prawdy materialnej.
 
Z kolei prof. Czesław Paweł Kłak (wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji) w czasie Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej mówił o modelu postępowania przygotowawczego obecnie i w świetle propozycji przedłożonej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego. Referent podkreślił te rozwiązania, które mają znaczenie dla oceny modelu postępowania przygotowawczego (zakres prowadzonych czynności; tryb ich podejmowania; formy postępowania; prawa jego uczestników; udział sądu). Zdaniem Profesora obecne rozwiązania nie wymagają rewolucyjnych, zasadniczych zmian. Należy bowiem z jednej strony wprowadzić rozwiązania, które tok tego postępowania usprawnią (np. rozszerzyć zakres możliwych czynności w ramach postępowania sprawdzającego), a z drugiej ograniczyć jego zakres tylko do zebrania dowodów niezbędnych do wniesienia aktu oskarżenia.
 
Poniedziałkową konferencję w Wyższej Szkole Prawa i Administracji zakończyła dyskusja, która poprowadzili prof. Andrzej Zoll oraz prof. Zbigniew Ćwiąkalski. Wszystkie wygłoszone oraz przedłożone referaty, komunikaty oraz głosy w dyskusji zostaną opublikowane przez uczelnię w materiałach pokonferencyjnych.
 
Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej
Do udziału w posiedzeniach Forum zapraszani są przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych zainteresowani dyskusją z wybitnymi naukowcami z całej Polski. Podkarpackie Forum Myśli Prawniczej to wspólna inicjatywa prof. Jerzego Posłusznego – Rektora WSPiA oraz wykładowców uczelni prof. Andrzeja Zolla i prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Celem Forum jest zaktywizowanie podkarpackiego środowiska prawniczego oraz zainteresowanie prokuratorów, sędziów, adwokatów, aplikantów a także młodych absolwentów studiów prawniczych dorobkiem polskiej nauki i praktyki w większym stopniu niż dotychczas. Comiesięczne spotkania mają również na celu szerzenie myśli prawniczej w życiu naukowym uczelni i poszerzanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa, z uwzględnieniem wszystkich jego gałęzi i działów. Forum jest płaszczyzną dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy teoretykami i praktykami prawa. Poświęcone jest ważnym i aktualnym (teoretycznym i praktycznym) zagadnieniom z zakresu prawa. Na posiedzenia Podkarpackiego Forum Myśli Prawniczej zapraszani są naukowcy z takich ośrodków jak Kraków, Lublin, czy Warszawa, dlatego uczestnicy mają okazję poznać najnowsze tendencje i kierunki rozwoju nauk penalnych.